ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์ พิมพ์ อีเมล

การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์

Cost Reduction in Logistics Rational and Significant

ความสำคัญ

             ระบบโลจิสติกส์ มักเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อชิงความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน ทั้งธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบธุรกิจ

ที่ไร้พรมแดน ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ 

               การที่เราสามารถลดต้นทุนในระบบโลจิสติกส์เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงาน

ของธุรกิจในด้านโลจิสติกส์ มีประสิทธิภาพสูงสุด ก็คือลดต้นทุนและการบริหารคลัง การจัดส่ง ให้

น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และการลดปริมาณสินค้าในคลังให้น้อยที่สุด

“การลดปริมาณสินค้าคงคลังจะทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง”

              ธุรกิจมีสินค้าคงคลังมากเกินความต้องการของตลาดหรือจัดเก็บวัตถุดิบมากเกินความ

ต้องการผลิต จะเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บและเกิดต้นทุนจม (Sunk cost)

การบริหารสินค้าและคลังสินค้าที่ดีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งหรือกระจายสินค้า

                สถาบันได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้น โดยหวังเพิ่มประสิทธิภาพจากต้นทุนหลักๆ 3 ส่วน

ในการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ คือ ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนในการจัดเก็บรักษา และต้นทุนในการ

ขนส่ง-การกระจายสินค้า

หัวข้อสัมมนา

1. วงจรงานโลจิสติกส์

2. โลจิสติกส์มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง Supply chain, Value chain and Logistics

4. อะไรคือต้นทุนของโลจิสติกส์

5. การลดต้นทุนในงานโลจิสติกส์ (Logistics costs)

6. การลดต้นทุนงานจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement cost)

7. การลดต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลัง

8. การลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้า

9. การลดต้นทุนในการบริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้า

 

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 6

................. / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม