ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล

การบริหาร การจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

The Effective Delivery Management

for Delivering System Rational and Significant

ความสำคัญ

             ระบบการขนส่งสินค้าตั้งแต่แหล่งผลิตหรือจากคลังสินค้าเป็นปัจจัยมีผลต่อราคาสินค้า

อยู่ไม่น้อย เราสามารถเพิ่มยอดขายด้วยการบริหารการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

             การวางแผนเส้นทางที่ปลอดภัยส่งมอบสินค้าทันกำหนดเวลา หรือ จัดการรถขนส่ง การ

ติดต่อ การจัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับผู้ขนส่งสินค้าเพื่อให้สินค้าถูกส่งไปยังลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วมีสภาพสมบูรณ์และครบถ้วน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ต่ำลง

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อกฎหมาย ข้อจำกัด วิธีจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

2. ความรู้สึกของลูกค้าตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้า จนถึงลูกค้าได้รับสินค้าได้ ไม่ว่ากรณี

    จัดส่งเองหรือใช้บริการขนส่งภายนอก

3. เทคนิคที่จะช่วยให้ระบบการจัดส่งมีประสิทธิภาพ

4. การปรับปรุงระบบการจัดการส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนงานขาย

5. เทคนิคการเลือกและ เจรจาต่อรองกับบริษัทขนส่ง

6. การคำนวณต้นทุนในการจัดส่ง

7. การบริหารค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

8. เทคนิคการวัดผล และตรวจสอบค่าใช้จ่าย

            - เพื่อป้องกันการรั่วไหล

         - เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่ง

9. การขจัดขอร้องเรียนละเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน

         - ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง/ลูกค้า

         - ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง/ฝ่ายขาย/ฝ่ายบัญชีและการเงิน

10. กรณีศึกษา (เน้นการเสนอวิธีการแก้ไขและแนวทางป้องกันปัญหา)

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 6

.............. / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม