ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ใน ยุค 4.0 พิมพ์ อีเมล

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ใน ยุค 4.0

Logistics Management in 4.0 Era

ธุรกิจใดที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ

จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

อีกทั้งยังช่วยในการจัดการต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

อันจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน

ความสำคัญ

      “ผู้บริโภคไม่ได้สนใจว่าจะมีประสบการณ์กับแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เพราะสิ่งที่

พวกเขาสนใจคือการที่ได้มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไร้รอยต่อทุกช่องทาง”

ดังนั้น ธุรกิจใดที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ จะสามารถตอบสนอง

ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สินค้าและบริการ อันจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน

กลุ่มเป้าหมาย

     บุคลากรจากธุรกิจที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ อาทิเช่น คลังสินค้า ขนส่ง ค้าปลีก ค้าส่ง

และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าที่ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0 รวมถึง

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถประสานงานภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อสัมมนา

  1. ข้อกฎหมาย ข้อจำกัด วิธีจัดการเกี่ยวกับโลจิสติกส์

  2. ความรู้สึกของลูกค้าตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้า จนถึงลูกค้าได้รับสินค้าได้ ไม่ว่ากรณี

      จัดส่งเองหรือใช้บริการขนส่งภายนอก

  3. เทคนิคที่จะช่วยให้ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ

  4. การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนงานขาย

  5. เทคนิคการเลือกและ เจรจาต่อรองกับบริษัทขนส่ง

  6. การคำนวณต้นทุนในระบบโลจิสติกส์

  7. การบริหารค่าใช้จ่ายของระบบโลจิสติกส์

  8. เทคนิคการวัดผล และตรวจสอบค่าใช้จ่าย

            - เพื่อป้องกันการรั่วไหล

           - เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่ง

  9. การขจัดขอร้องเรียนละเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน

           - ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง/ลูกค้า

          - ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง/ฝ่ายขาย/ฝ่ายบัญชีและการเงิน

10. กรณีศึกษา (เน้นการเสนอวิธีการแก้ไขและแนวทางป้องกันปัญหา)

 

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%