Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Work Shop) พิมพ์ อีเมล

                                                                                       

 

การจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(Work Shop)

ความสำคัญ

        ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีระบบบัญชีและภาษีที่ยุ่งยากที่สุด เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ซึ่งนอกจากปัญหา

ในการรับรู้รายได้ทางบัญชีแล้ว ทางภาษีก็มีความขัดแย้งกันในรายละเอียดหลายประการ ยิ่งกว่านั้นยังมีกฎหมายที่เข้า

มาเกี่ยวข้องหลายเรื่อง

        ในฐานะนักบัญชีของธุรกิจนี้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรอบรู้ในทุกประเด็น เพื่อการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตาม

หลักการบัญชีและสอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆทุกตัวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อาคารชุด ที่ดิน ฯลฯ

          - ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น เช่าที่ดิน สำนักงาน อาคาร ศูนย์การค้า คลังสินค้า ฯลฯ

          - ธุรกิจสวนเกษตร

2. ระบบบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          - ผังบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

          - ระบบเอกสาร

          - สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ

          - หลักการบันทึกบัญชี

          - ระบบการจัดทำรายงาน

          - ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

3. การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

4. การรับรู้รายได้ทางบัญชี

          - การคำนวณรายได้และกำไรขั้นต้น

          - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้

5. บัญชีเกี่ยวกับต้นทุน

          - การเก็บข้อมูลต้นทุนโครงการ

          - การคำนวณหาต้นทุน

          - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุน

6. รายการค่าใช้จ่ายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ

7. การปรับปรุงและปิดบัญชี

8. การจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี

          - งบทดลอง

          - การจัดทำงบการเงิน

          - เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน

          - การจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน

9. การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวการการเฉลี่ยภาษีซื้อ

10. ภาษีอากรสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          - หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ จากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

          - หลักเกณฑ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          - การวางแผนทางภาษี และการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี

          - ค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่สรรพากรยอมรับ

          - วางแผนเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

11. การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นันแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์

12. หลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับเกี่ยวกับการแยกสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์กับ...

          - รับเหมาก่อสร้าง

          - รับจ้างตกแต่ง

13. การบันทึกบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษีเกี่ยวกับการขายฝาก

14. ภาษีและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

          - อัตรา

          - วิธีการ

          - การบันทึกบัญชี

15. Work Shop…

          - การบันทึกบัญชีรายได้ การตรวจสอบเอกสารก่อนบันทึกบัญชี

          - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนโครงการ

 

          - การวิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร

          - ปรับปรุง ปิดบัญชี และออกเงินการเงิน

          - การคำนวณการเฉลี่ยภาษีซื้อ

 

 

 

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.30 น.

รุ่นที่ 31

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 32

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 33

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 34

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 35

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 36

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%