Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน พิมพ์ อีเมล

                                                                          

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

ความสำคัญ

          การเก็บสต๊อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การเก็บสต๊อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า

       การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถมมาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคำนวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การเสียเปรียบในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1. การเก็บสต๊อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกได้อย่างไร

2. ถ้าเก็บสต๊อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคำนวณค่าเสียหายได้อย่างไร

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต๊อกสำหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต๊อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ

5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนำสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก

     • กุญแจดอกที่ 1 – พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยำ

     • กุญแจดอกที่ 2 – กำหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม

     • กุญแจดอกที่ 3 – รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม

     • กุญแจดอกที่ 4 – รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด

6. วิธีคำนวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี

7. การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น

     • วิเคราะห์แบบพาเรโต้(80-20) และเอบีซี(80-15-5)

     • วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน

     • วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา

     • วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดหา

8. วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต๊อกโดยใช้ระบบสามมิติ

9. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต๊อกที่เก็บไว้โดยวิธีต่างๆ

     • สต๊อกพอใช้ได้นานเท่าไร

     • ใช้เงินหมุนสต๊อกได้กี่รอบ

     •ดัชนีการเก็บอะหลั่ย

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 147

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 148

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 149

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 150

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 151

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 152

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 153

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 154

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 155

วันพุธที่ 18 กันยายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 156

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 157

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 146

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย   99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่