ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน พิมพ์ อีเมล

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

หลักการและเหตุผล

 

 

           การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทําให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทําให้เสียเปรียบในการแข่งขัน 

แต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทําให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทําให้การปฏิบัติงาน

ขลุกขลักเสียหาย ทําให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร

และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถม

มาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคํานวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนําไปสู่

การเสียเปรียบในการทําธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง การตรวจนับสต็อก ที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหา

ก็จะทําให้เสียโอกาสเสียลูกค้า การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนําในการบริหารงานจัดซื้อ

และควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

โดยไม่ต้องเพิ่มคน 

 หัวข้อสัมมนา

 

 

1. การเก็บสต็อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้อย่างไร  

2. ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคํานวณค่าเสียหายได้อย่างไร  

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกสําหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก  

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ 

5.