ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ พิมพ์ อีเมล

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อ จัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

     การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กร ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น องค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จำเป็นต้องมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี

อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงินก้อนมหึมา ของแต่ละองค์กรอีกด้วย ดังนั้นฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จึง

จำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้องและอย่างมีจรรยาบรรณและสามารถจัดยุทธศาสตร์การทำงานจัดซื้อจัดจ้าง

ได้ถูกต้องและทันสมัยทันเหตุการณ์ด้วย

หัวข้อการสัมมนา

1. เครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพคืออะไรบ้าง

         - ติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน

        - เตรียมตัวและมีความพร้อมอยู่เสมอ

        - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

        - ประหยัดต้นทุน

2. เมื่อเจรจาต่อรองเพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) ต้องระวังหลุมพรางของ

    Price Reduction

3. การประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นสิ่งจำเป็น แต่อย่าลืมมอง

    TCO และ LCC ด้วยเสมอ

4. เครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้เวลาและทรัพยากรในการจัดซื้อจัดจ้าง

    อย่างมีประสิทธิภาพ

       - Pareto (ABC) Analysis

       - Supplier Positioning Model

       - Supplier Preferencing Model

       - Market Management Matrix

       - Relationship Spectrum

5. วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง

    การจัดการความสัมพันธ์ และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ สำหรับสินค้าและบริการ

    4 ประเภท คือ 

        1. Non-critical supplies  

        2. Leverage supplies   

        3. Bottleneck supplies  

        4. Critical supplies

6. ความแตกต่างในการคบค้าและจัดความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แบบ Tactical 

   และ Strategic Relationship

7. จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา / เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 11

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 12

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 13

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 14

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 15

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 16

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%