ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ พิมพ์ อีเมล

 

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อ จัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

				
      การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กร ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จำเป็นต้องมีระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างที่ดี อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงินก้อนมหึมา ของแต่ละองค์กรอีกด้วย ดังนั้น

 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จึงจำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้องและอย่างมีจรรยาบรรณและสามารถจัดยุทธศาสตร์

การทำงานจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องและทันสมัยทันเหตุการณ์ด้วย

				หัวข้อการอบรมสัมมนา 

1 เครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพคืออะไรบ้าง

    - ติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน

    - เตรียมตัวและมีความพร้อมอยู่เสมอ 

    - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

    - ประหยัดต้นทุน 

2 เมื่อเจรจาต่อรองเพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) ต้องระวังหลุมพรางของ Price Reduction

3 การประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นสิ่งจำเป็น แต่อย่าลืมมอง TCO และ LCC ด้วยเสมอ

4 เครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้เวลาและทรัพยากรในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

    - Pareto (ABC) Analysis

    - Supplier Positioning Model

    - Supplier Preferencing Model

    - Market Management Matrix

    - Relationship Spectrum

5 วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง

  การจัดการความสัมพันธ์ และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ สำหรับสินค้าและบริการ 4 ประเภท คือ 

    1. Non-critical supplies 

    2. Leverage supplies  

    3. Bottleneck supplies 

    4. Critical supplies

6 ความแตกต่างในการคบค้าและจัดความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แบบ Tactical 

  และ Strategic Relationship

7 จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS 

นายกสมาคมคนแรก สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 3 ------------ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 4 -------------- วันพุธที่ 28 สิงหาคมพ.ศ.2562

รุ่นที่ 5 ------------ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา