ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก พิมพ์ อีเมล

 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

ความสำคัญ

สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การค้าที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากหน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุด ประมาณ 60-80% ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก

ของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

และเป็นหน่วยงานที่แต่ละองค์กรทั่วไปหวังจะอาศัยพึ่งพาความสามารถที่จะสร้างโอกาสและช่องทางในการควบคุม

การลด Cost และเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้

ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกอย่างมืออาชีพและเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสและช่องทาง

ในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการลดความเสี่ยงด้านต้นทุนด้วย


หัวข้อสัมมนา

 

1 - การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร
 

2 - การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร
 

3 - ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
 

4 - วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้
 

5 - ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor


หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร
 

6 - การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง
 

7 - ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
 

8 - การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard
 

9 - กำหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม
 

10 - หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ
 

11 - การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน
 

12 - ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI
 

13 - ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ
 

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ

  ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

......

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

......

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

( สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท )

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา