ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

 

การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ

Writing a Purchasing Policy & Manual

ความสำคัญ

สาเหตุของการจัดซื้อที่ผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในหลายๆองค์กร ส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่ได้

เขียนกติกาหรือระเบียบและวิธีการจัดซื้อไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบได้

หลายองค์กรแม้จะเคยมีระเบียบและวิธีการจัดซื้อไว้แล้ว แต่ยังดูเหมือนว่าจะมีผิดพลาด

ผิดเพี้ยนเกิดอยู่ ถึงเวลาหรือยังที่ต้องมาทบทวนหรือหาวิธีที่มืออาชีพเขาใช้กัน

 


หัวข้อสัมมนา

 

1. คู่มือจัดซื้อ VS นโยบายจัดซื้อ

 

    (Purchasing Manual vs Purchasing Policy)

 

2. 5W1H ก่อนมีนโยบายจัดซื้อและระเบียบวิธีการจัดซื้อ

 

    (5W1H before writing the Procurement Policy & Manual)

 

3. สิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในกระบวนการจัดซื้อ

 

    (Necessary environments of Procurement)

 

4. วิธีการจัดซื้อแบบต่างๆ (Purchasing Methods)

 

5. วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ (Purchasing Procedure)

 

6. ขั้นตอนการเขียนนโยบายจัดซื้อ และระเบียบวิธีการจัดซื้อ

 

    (Writing the Procurement Policy & Manual)

 

7. อำนาจดำเนินการ คืออะไรและใช้อย่างไร

 

    (What is Level of Authorities : LOA)

 

8. สิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายจัดซื้อ และระเบียบวิธีการจัดซื้อ

 

   (Procurement Policy & Manual supports) 

 

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 5 ----------- วัน... / เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา