ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน พิมพ์ อีเมล

 

Green Procurement :

การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

ความสำคัญ

Green Procurement Policy จะเป็นกฎเกณฑ์การจัดซื้อสมัยใหม่ที่ฝ่ายจัดซื้อ

 

ต้องเรียน ต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการในจัดการจัดซื้อเพื่ออนาคต ซึ่งคู่ค้าธุรกิจมุ่งเน้น

 

การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน  พนักงาน

 

หรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเรียนรู้ เพื่อนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้

 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 


หัวข้อสัมมนา

 

1. Green Procurement คืออะไรและสำคัญอย่างไร

 

    (What & How important is Green Procurement)

 

2. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดหาแบบ Green Procurement

 

    (International Standards related to Green Procurement)

 

3. ข้อกำหนดในการจัดซื้อ-จัดหาแบบ Green Procurement

 

    (Green Procurement Conditions)

 

4. ปฏิบัติการ Green Procurement อย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล

 

    (Procurement Operation to Success in Green Procurement)

 

5. แนวทางการเขียนคู่มือเพื่อการจัดซื้อแบบ Green Procurement

 

    (Green Procurement Manual Writing Guide)

 

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 1 ---- วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 2 --------- วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 3 -- วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 4 ------ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 5 ---------- วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 6 ---- วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา