ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่ พิมพ์ อีเมล

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่

Purchasing Guidance for new purchaser

 

ความสำคัญ

 

              พนักงาน หัวหน้างาน ที่ถูกรับเข้ามาทำงานใหม่ หรือย้ายมารับตำแหน่งงาน

 

ด้านการจัดซื้อใหม่จะตั้งหลัก ปรับตัว ประยุกต์เอาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในงาน

 

จัดซื้อจัดหาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีรอย ต่อระหว่างความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ

 

การทำงานในด้านจัดซื้อให้น้อยที่สุด และมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในสายงานจัดซื้อได้ดีทีสุด

 

เขาเหล่านั้นต้องเรียนรู้หรือปรับแนวทางอย่างไรบ้าง วิชานี้จะเป็นแนวทางดังกล่าว ที่จะช่วย

 

สนับสนุนให้พนักงานใหม่ในสายงานจัดซื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโต

 

ก้าวหน้าต่อไป

 

หัวข้อสัมมนา

 

1. ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ และจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อ

 

    (Essential knowledge, Skill , Attitude & Ethics for purchaser)

 

2. แผนการเจริญเติบโตในสายงานจัดซื้อ

 

    (Growth plan in Purchasing Career)

 

3. หลักการและแนวคิดพื้นฐานในงานจัดซื้อ

 

    (Principle & fundamental of Purchasing)

 

4. วิธีการจัดซื้อแบบต่างๆและแนวทางการปฏิบัติ

 

    (Purchasing Methods & Guidance)

 

5. การรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเส้นทางการเติบโต

 

    (Effective Purchasing Reporting for growing)

 

วิทยากร
 


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 6.........วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 7....................วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562

รุ่นที่ 8.................วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 

ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)


 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท
 

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
 

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา