ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) ที่ต้องจัดทำปี 2564 (การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ) พิมพ์ อีเมล

UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (์NPAEs)

ที่ต้องจัดทำปี 2564 (การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ)

รออนุมัติการ นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA)

ความสำคัญ

        เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั้งหมด หากนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชี ไม่ได้

ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างเนื้อหาฉบับเก่ากับฉบับใหม่ หรือประเด็นไหนยกเลิกไปแล้ว ซึ่ง

บางฉบับมีเนื้อหาสาระที่สำคัญทำให้การทำบัญชีผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

         สถาบันได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัด สัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการ UPDATE  มาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน (NPAEs) ทั้งหมด เพื่อการปฎิบัติงานที่่ถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา

  1. ทิศทางและสรุปประเด็นเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) ที่บังคับใช้ปี 2564

  2. TFRS for NPAEs   4 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

  3. TFRS for NPAEs   7 เรื่อง ลูกหนี้

  4. TFRS for NPAEs   8 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

  5. TFRS for NPAEs 10 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  6. TFRS for NPAEs 15 เรื่อง ภาษีเงินได้

  7. TFRS for NPAEs 18 เรื่องรายได้

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 7

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%