ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

UPDATE มาตรฐานการบัญชี TAS,TFRS ฉบับปรับปรุง ที่ต้องจัดทำปี 2563 (การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ) พิมพ์ อีเมล

UPDATE มาตรฐานการบัญชี TAS,TFRS ฉบับปรับปรุง

ที่ต้องจัดทำปี 2563 (การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ)

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (CPA)  ได้บัญชี 6 ชั่วโมง

ความสำคัญ

        เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั้งหมด หากนักบัญชีหรือ

ผู้สอบบัญชี ไม่ได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างเนื้อหาฉบับเก่ากับฉบับใหม่ หรือ

ประเด็นไหนยกเลิกไปแล้ว ซึ่งบางฉบับมีเนื้อหาสาระที่สำคัญทำให้การทำบัญชีผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชี

         สถาบันได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัด สัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการ UPDATE  มาตรฐานฯ ทั้งหมด เพื่อ

การปฎิบัติงานที่่ถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา

1. ทิศทาง มาตรฐานการบัญชี 24 ฉบับ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 12 ฉบับ

    ที่บังคับใช้ปี 2563

สรุปประเด็นเปลี่ยนแปลง TAS , TFRS ที่เกี่ยวกับทุกธุรกิจ ฉบับปรับปรุงใหม่ 

(ที่ต้องจัดทำ พ.ศ.2563)

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (TAS1) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (TAS2) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (TAS16) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (TAS23) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (TAS39) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สรุป มาตรฐานการรายงานทางเงิน ที่ปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ พ.ศ.2563

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (TFRS5)

     เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

8. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS15) เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

9. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16) เรื่อง สัญญาเช่า

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%