ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561 พิมพ์ อีเมล

อัพเดทและเจาะลึก

มาตรฐานการบัญชีใหม่

ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561

 

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.) / ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

 

ความสำคัญ

 

        เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั้งหมด

 

หากนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชี ไม่ได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ไม่ทราบความแตกต่างระหว่าง

 

เนื้อหาฉบับเก่ากับฉบับใหม่ หรือประเด็นไหนยกเลิกไปแล้ว ซึ่งบางฉบับมีเนื้อหาสาระที่สำคัญ

 

ทำให้การทำบัญชีผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

 

         สถาบันได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัด สัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการ UPDATE 

 

มาตรฐานฯ ทั้งหมด เพื่อการปฎิบัติงานที่่ถูกต้อง

 

 

รายละเอียดในการสัมมนา

 

1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับไหนบ้างที่ปรับปรุง

 

2. สรุปประเด็นสำคัญๆ ของมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ ที่ปรับปรุงในปี 2561

 

เจาะลึก มาตรฐานการบัญชี ฉบับสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องใช้ (บังคับใช้ พ.ศ.2561)

 

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (TAS1)เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

 

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (TAS2) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

 

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (TAS12) เรื่อง ภาษีเงินได้

 

6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (TAS16) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 

7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS18) เรื่อง รายได้

 

ตีความมาตรฐานการบัญชีที่น่าสนใจและจะเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจ (บังคับใช้ พ.ศ.2561)

 

8. ตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (TSIC 31) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

 

9. ตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (TSIC 32) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 

 

วิทยากร

 

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)