ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ พิมพ์ อีเมล

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ 

Spending Analysis for Supply Positioning Strategy

ความสำคัญ

Spending Analysis เป็นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท เพื่อตอบคำถามพื้นฐาน
 

คือ ซื้ออะไร กับใคร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยการหาคำตอบก็เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อจัดการหรือ
 

วางแผนกลยุทธ์ในการจัดซื้อให้เหมาะสมกับสินค้า/บริการในแต่ละกลุ่ม การทำ Spending Analysis นั้นจำเป็น
 

ต้องมีรูปแบบและขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่ การเรียกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขององค์กร (Data Extraction from
 

ERP) การตรวจสอบข้อมูล (Data Validation) การจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและการจัดกลุ่ม (Data Cleaning/
 

Categorization/Grouping) วิเคราะห์ข้อมูล (Spending Analysis) จาก Spending Analysis ประกอบการจัดทำ
 

Supply Positioning ทำให้นักจัดซื้อสามารถวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดอย่างได้อย่างมีแบบแผน สิ่งที่นักจัดซื้อ
 

จะต้องเรียนรู้คือ การเรียกข้อมูลพื้นฐานระบบการจัดเก็บข้อมูล Enterprise Resource Planning (ERP) รวมไปถึง
 

การใช้โปรแกรมพื้นฐานได้แก่ MS Excel หรือ MS Access, การแบ่งกลุ่มของสินค้า/บริการ และความรู้ด้าน
 

Supply Positing ได้แก่ การวิเคราะห์ความซับซ้อน/ความเสี่ยงของสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Complexity/Risk
 

Analysis), การแบ่งกลุ่มสินค้า/บริการตามมูลค่าและปริมาณงาน (Category by Amount and Transaction)
 

และ แผนกลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารจัดการสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Strategic Formulation Tactic)

 


หัวข้อสัมมนา

 

1. หลักการและเหตุผลในการทำ Spending Analysis
 

2. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำ Spending Analysis
 

3. ระบบ ERP และ ฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักจัดซื้อ
 

4. กระบวนการในการทำ Spending Analysis
 

5. หลักการวิเคราะห์ตาม กฎของ Pareto (80/20)
 

6. หลักการของ Supply Positioning Model
 

7. การวิเคราะห์ความซับซ้อน/ความเสี่ยงของสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Complexity/Risk Analysis)
 

8. การวางแผนเกลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารจัดการสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม
 

    (Strategic Formulation Tactic)
 

9. ตัวอย่างการทำ Spending Analysis and Supply Positioning Strategy จากบริษัทชั้นนำ

 

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 5 ------- วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 6 ---------- วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

รุ่นที่ 7 ------- วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้

ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา