ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ พิมพ์ อีเมล

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ 

Spending Analysis for Supply Positioning Strategy

ความสำคัญ

        Spending Analysis เป็นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท เพื่อตอบคำถามพื้นฐาน

คือซื้ออะไร กับใคร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยการหาคำตอบก็เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อจัดการหรือวางแผน

กลยุทธ์ในการจัดซื้อให้เหมาะสมกับสินค้า/บริการในแต่ละกลุ่ม การทำ Spending Analysis นั้นจำเป็นต้องมีรูปแบบ

และขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่ การเรียกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขององค์กร (Data Extraction from ERP) การตรวจ

สอบข้อมูล (Data Validation) การจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและการจัดกลุ่ม (Data Cleaning/Categorization/

Grouping) วิเคราะห์ข้อมูล (Spending Analysis) จาก Spending Analysis ประกอบการจัดทำ Supply Positioning

ทำให้นักจัดซื้อสามารถวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดอย่างได้อย่างมีแบบแผน สิ่งที่นักจัดซื้อจะต้องเรียนรู้คือ การเรียก

ข้อมูลพื้นฐานระบบการจัดเก็บข้อมูล Enterprise Resource Planning (ERP) รวมไปถึงการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้แก่

MS Excel หรือ MS Access, การแบ่งกลุ่มของสินค้า/บริการ และความรู้ด้าน Supply Positing ได้แก่ การวิเคราะห์

ความซับซ้อน/ความเสี่ยงของสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Complexity/Risk Analysis), การแบ่งกลุ่มสินค้า/บริการตาม

มูลค่าและปริมาณงาน (Category by Amount and Transaction) และ แผนกลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารจัดการ

สินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Strategic Formulation Tactic) 

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการและเหตุผลในการทำ Spending Analysis

2. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำ Spending Analysis

3. ระบบ ERP และ ฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักจัดซื้อ

4. กระบวนการในการทำ Spending Analysis

5. หลักการวิเคราะห์ตาม กฎของ Pareto (80/20)

6. หลักการของ Supply Positioning Model

7. การวิเคราะห์ความซับซ้อน/ความเสี่ยงของสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Complexity/Risk Analysis)

8. การวางแผนเกลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารจัดการสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม

    (Strategic Formulation Tactic)

9. ตัวอย่างการทำ Spending Analysis and Supply Positioning Strategy จากบริษัทชั้นนำ

วิทยากร 

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 9

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 10

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 11

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%