Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

                                                                                      

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)

สำหรับนักจัดซื้อ

 

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

 

  วัตถุประสงค์

        การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัทและมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติ

  งานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก

  หัวข้อการสัมมนา

  1. เมื่อต้องซื้อสินค้า จะหาแหล่งขายได้จากที่ไหน

  2. จะทำอย่างไรในกรณีที่มีซัพพลายเออร์รายเดียว (Monopoly)

  3. หลักคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันไป

  4. วิธีหาต้นทุนรวมที่แท้จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ

  5. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเมื่อไหร่ (ROP) จึงจะเหมาะ

  6. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเท่าไร (EOQ) จึงจะประหยัด

  7. วิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อซัพพลายเออร์เสนอส่วนลดและของแถม

  8. วิธีจัดการกับปัญหาเรื่องงานด่วน

  9. นักจัดซื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไรบ้าง

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 41

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 42

วันศุกร์ 8 มีนาคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 43

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 44

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 45

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 46

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่