ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารงานจัดซื้อจัดหายุคใหม่ พิมพ์ อีเมล

การบริหารงานจัดซื้อจัดหายุคใหม่

 

Modern Purchasing & Supply Management

 

 

ความสำคัญ

           ทุกกิจการจำเป็นต้องมีการจัดซื้อจัดหาเพื่อนำสินค้าเข้ามาขายหรือนำวัตถุดิบชิ้นส่วน

เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือจัดหาข้าวของอุปกรณ์เพื่อมาใช้งานในสำนักงานหรือนำ

อะหลั่ยมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร์ กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดหาจึงเป็นต้นน้ำที่สำคัญมาก

ของทุกกิจการ หากสามารถบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก

จะทำให้กิจการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นก็ยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

 

หัวข้อสัมมนา

  1. งานจัดซื้อจัดหายุคใหม่ต่างจากยุคเก่าอย่างไร

  2. ยุคนี้ทำไมจึงเรียกงานจัดซื้อจัดหาว่า P&S (Purchasing & Supply)

  3. P&S สำคัญอย่างไรในโลจิสติกส์และในซัพพลายเชน

  4. งานจัดซื้อมีผลต่อกำไรขาดทุนของบริษัทเพียงใด

  5. ข้อดีข้อเสียและข้อควรระวังเมื่อจะรวบเอางานจัดซื้อเข้ามาไว้ในส่วนกลาง

  6. ผู้บริหารงานจัดซื้อไม่ควรโฟกัสที่ราคาจนมองข้าม TCO/LCC

  7. การใช้ระเบียบกฎกติกาเดียวกันไม่ว่าจะซื้ออะไรนั้น น่าจะต้องรีบแก้ไข

  8. การจัดสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์แต่ละรายอย่างไม่เหมาะสมก็เป็นปัญหาที่ต้องรีบจัดการ

  9. คำนินทาเกี่ยวกับ ใต้โต๊ะ บนโต๊ะ ผู้บริหารจะแก้ไขและป้องกันอย่างไร

10. จะตั้ง KPI หรือเป้าหมายการทำงานของนักจัดซื้ออย่างไรดี

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ : 

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 5

No seminar schedule

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา


3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 

 

 

 
กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%