ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การวิเคราะห์ยอดซื้อและยุทธศาสตร์การจัดหา พิมพ์ อีเมล

การวิเคราะห์ยอดซื้อ และ ยุทธศาสตร์การจัดหา

Spend Analysis & Strategic Sourcing

ความสำคัญ

               ยอดเงินของแต่ละบริษัทที่ต้องใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาสินค้า บริการ ข้าวของเครื่องใช้ มียอดเงิน

ที่สูงมาก มีผู้ประมาณการว่าเป็นยอดเงินกว่าครึ่งของรายรับของบริษัททีเดียว หากได้มีการแยกแยะการจัดซื้อว่าจ้างให้

เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน

ให้แก่กิจการได้มากมาย

หัวข้อสัมมนา

1. Spend Analysis คืออะไร ทำไปทำไม ไม่ทำได้ไหม

2. ประโยชน์ของ Pareto Analysis เครื่องมือครอบจักรวาล

3. วิธีการทำ Supply Positioning Analysis

4. วิธีการทำ Supplier Preferencing Analysis

5. ลำดับขั้นตอนการทำ Strategic Sourcing

6. ประโยชน์ที่จะตามมา

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ
ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 11

No seminar schedule

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%