Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 พิมพ์ อีเมล

  

การจัดการคลังสินค้า

บริหารและควบคุมสต๊อค ยุค 5.0

Warehousing - Inventory Management & control for 5.0

 เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและสามารถนำไปประยุคต์ใช้ได้จริง 

 พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายมากมายตลอดหลักสูตร 

 ความสำคัญ

    1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

     2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 หัวข้อสัมมนา

  1. คลังสินค้า...เบืองหลังความสำเร็จของธุรกิจ

        - ทำไมต้องมีคลังสินค้า

        - วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า

        - การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า

        - ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ

        - ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

  2. ขันตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ

        - สิ่งสำคัญในการจัดการ Stock

        - ผลประทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock

        - ABC Analysis - Pareto’s 80/20 Rule

  3. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลือนไหวของสินค้า

        - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

        - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

        - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

        - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

        - การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ

                + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

                + ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการออกแบบคลังสินค้า

                + หลักการ Use of Cube

                + การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

                + วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

        - แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

                + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า

                    (การรับ การจัดเก็บ การเลือกหยิบ การเติมเต็มสินค้า การจ่าย)

                + หลักการ Length of Flow

        - หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

        - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

                + Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

        - หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

        - จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

        - การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต๊อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  4. Warehouse Management System (WMS)

        - WMS - IT Infrastructure

        - WMS - Real Time Radio Frequency / Barcode

        - กรณีศึกษาการใช้ WMS ในงานจริง

  5. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

        - เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต๊อค

        - วิธีการวัดความแม่นยำจากการตรวจเช็ค

        - การนำ Inventory Tag มาช่วยในการเช็คสต๊อค

  6. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

        - วิธีการสอบทวนสต๊อก (Stock Verification)

        - วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

  7. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

  8. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

 

วิทยากร

คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานด้านโลจิสติกส์หลากหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษปริญญาโท MBA – Logistics & Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตผู้บริหารระดับสูง (Executive Business Director) ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด(DKSH) / หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม เซนต์เจมส์ (สุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 79

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

รุ่นที่ 80

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

รุ่นที่ 81

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่นที่ 82

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่นที่ 83

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

รุ่นที่ 84

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

รุ่นที่ 85

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

รุ่นที่ 86

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

รุ่นที่ 87

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 

รุ่นที่ 88

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

รุ่นที่ 89

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

รุ่นที่ 90

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

รุ่นที่ 91

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

รุ่นที่ 92

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

รุ่นที่ 93

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567

รุ่นที่ 94

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567

รุ่นที่ 95

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567

รุ่นที่ 96

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567

รุ่นที่ 73

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567

รุ่นที่ 74

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567

รุ่นที่ 75

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567

รุ่นที่ 76

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567

รุ่นที่ 77

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 

รุ่นที่ 78

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

อัตราค่าสัมมนา

4,300 + VAT 301 = 4,601 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%