ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 พิมพ์ อีเมล

   

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อค ยุค 4.0

Warehousing , Stock Management and control 4.0 era

    ความสำคัญ

     1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

     2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

    หัวข้อสัมมนา

  1. คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

       * ทำไมต้องมีคลังสินค้า

       * วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

       * ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

2. ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต็อกสินค้าแบบมืออาชีพ

       * สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก 

       * ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต็อก

       * เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก (ABC Analysis / Pareto’s 80/20 Rule)

3. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

       * การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

       * การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

       * การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

       * เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

       * การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการจัดการกับกองเก็บ

              - ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

              - ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า

              - หลักการ Use of Cube

              - การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

              - วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

       * แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

              - ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า

                (การรับ, การจัดเก็บ, การเลือกหยิบ, การเติมเต็มสินค้า& การจ่าย) 

              - หลักการ Length of Flow

       * หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

       * เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

               - Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

       * หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

       * จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

       * การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       * The Development in WMS (Warehouse Management System)

4. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

5. เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว

6. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

       * วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)

       * วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

7. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

8. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

 

วิทยากร

คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานด้านโลจิสติกส์หลากหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษปริญญาโท MBA – Logistics & Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตผู้บริหารระดับสูง (Executive Business Director) ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด(DKSH) / หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 12

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 13

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 14

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 5)

(ต้นซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

รุ่นที่ 15

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 5)

(ต้นซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

รุ่นที่ 16

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 5)

(ต้นซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%