ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 พิมพ์ อีเมล

  

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อค ยุค 4.0

Warehousing , Stock Management and control 4.0 era

    ความสำคัญ

     1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

     2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

    หัวข้อสัมมนา

  1. คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

       * ทำไมต้องมีคลังสินค้า

       * วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

       * ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

2. ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต็อกสินค้าแบบมืออาชีพ

       * สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก 

       * ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต็อก

       * เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก (ABC Analysis / Pareto’s 80/20 Rule)

3. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

       * การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

       * การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

       * การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

       * เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

       * การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการจัดการกับกองเก็บ

              - ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

              - ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า

              - หลักการ Use of Cube

              - การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

              - วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

       * แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

              - ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า

                (การรับ, การจัดเก็บ, การเลือกหยิบ, การเติมเต็มสินค้า& การจ่าย) 

              - หลักการ Length of Flow

       * หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

       * เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

               - Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

       * หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

       * จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

       * การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       * The Development in WMS (Warehouse Management System)

4. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

5. เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว

6. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

       * วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)

       * วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

7. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

8. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

 

วิทยากร

คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานด้านโลจิสติกส์หลากหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษปริญญาโท MBA – Logistics & Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตผู้บริหารระดับสูง (Executive Business Director) ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด(DKSH) / หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค

กำหนดการสัมมนา (เวลา 09.00-16.00 น.)

รุ่นที่ 21

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 22

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 23

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 24

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 25

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 26

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 27

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 28

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 29

วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 30

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 31

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 32

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 33

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 34

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 35

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 36

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 37

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 38

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 39

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 40

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%