ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักการบริหารงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

หลักการบริหารงานจัดซื้อ

Principle of Purchasing Management

ความสำคัญ

               งานจัดซื้อมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า งานขาย หรืองานอื่นที่ช่วยสร้างผลกำไร และความ

เจริญเติบโตให้กับบริษัท  แต่น้อยคนนักที่จะเข้าอย่างลึกซึ้งว่างานจัดซื้อนั้นสำคัญมากเพียงไร วิธีการ

และขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมของงานจัดซื้อนั้นจะช่วยส่งเสริมบริษัทมีกำไร หรือเจริญ

ก้าวหน้าได้อย่างไร การศึกษาทำความเข้าใจพื้นฐานงานจัดซื้อให้ถูกต้องก่อนดำเนินการใดๆในงาน

จัดซื้อจะช่วยผลการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังคำที่พูดไว้ว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” 


หัวข้อสัมมนา

 

 1.) ความแตกต่างระหว่าง Purchasing , Procurement และ Sourcing

 

       (Purchasing VS Procurement VS Sourcing)

 

2.) ความสำคัญของงานจัดซื้อ

       ( Important of Purchasing )

3.) วัตถุประสงค์ของการบริหารงานจัดซื้อ

       (Objectives Of Purchasing Management)

4.) 7R หลักการบริหารงานจัดซื้อ

       (Principles Of Purchasing Management OR (7 R'S))

5.) วัฏจักรการจัดซื้อ (Purchasing Cycle)

6.) กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

       (Effectiveness Purchasing Process)

7.) 3 ขั้นตอนสำคัญของการบริหารงานจัดซื้อ

       (3 Stage of Purchasing Management Process)

8.) การวางแผนการจัดซื้อ (Purchasing Planning)

9.) การรายงานด้านการจัดซื้อ (Purchasing Reporting)

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

I n f i n i t e l y

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%