ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักการบริหารงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

หลักการบริหารงานจัดซื้อ

Principle of Purchasing Management

ความสำคัญ

               งานจัดซื้อมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า งานขาย หรืองานอื่นที่ช่วยสร้างผลกำไร และความ

เจริญเติบโตให้กับบริษัท  แต่น้อยคนนักที่จะเข้าอย่างลึกซึ้งว่างานจัดซื้อนั้นสำคัญมากเพียงไร วิธีการ

และขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมของงานจัดซื้อนั้นจะช่วยส่งเสริมบริษัทมีกำไร หรือเจริญ

ก้าวหน้าได้อย่างไร การศึกษาทำความเข้าใจพื้นฐานงานจัดซื้อให้ถูกต้องก่อนดำเนินการใดๆในงาน

จัดซื้อจะช่วยผลการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังคำที่พูดไว้ว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” 

 

หัวข้อสัมมนา

 

1.) ความแตกต่างระหว่าง Purchasing , Procurement และ Sourcing

 

      (Purchasing VS Procurement VS Sourcing)

 

2.) ความสำคัญของงานจัดซื้อ (Important of Purchasing)

 

3.) วัตถุประสงค์ของการบริหารงานจัดซื้อ (Objectives Of Purchasing Management)

 

4.) 7R หลักการบริหารงานจัดซื้อ (Principles Of Purchasing Management OR (7 R'S))

 

5.) วัฏจักรการจัดซื้อ (Purchasing Cycle)

 

6.) กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ (Effectiveness Purchasing Process)

 

7.) 3 ขั้นตอนสำคัญของการบริหารงานจัดซื้อ (3 Stage of Purchasing Management Process)

 

8.) การวางแผนการจัดซื้อ (Purchasing Planning)

 

9.) การรายงานด้านการจัดซื้อ (Purchasing Reporting)

 

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา  (เวลา 09.00-16.00 น)

รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 5

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%