ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง

งานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม

Procurement Techniques in Construction work & Engineering services

ความสำคัญ

           นักจัดซื้อและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง และหรืองานบริการทางวิศวกรรม

อื่นๆ เพื่อซื้อใหม่ สร้างใหม่ ต่อเติม ปรับปรุงโรงงาน อาคารสถานที่ ในโรงงานหรือในองค์กร

แม้จะมีความรู้เชิงวิศวกรรมหรืองานก่อสร้างมาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะยัง คงประสบปัญหากับการคัดเลือก

ผู้รับเหมาให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการที่ควรจะเป็น ไม่สามารถทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ

ได้ วิชานี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ท่านได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท

ว่ามีแนวคิดโครงสร้างราคา (Cost Structures) ตลอดจนกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ วิธีหาแหล่งผู้รับเหมา

  รวมถึงวิธีการและเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยให้จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง และ/หรืองานบริการทางวิศวกรรม

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรต่อไป 


หัวข้อสัมมนา

 

• ผู้บริหารคาดหวังอะไรจากการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม

 

      ( What the Management’s Expectation from Procurement)

 

2 • เลือกวิธีจัดซื้อจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรมอย่างไรให้เหมาะสม

 

      (Choosing the Right Construction & Engineering Services Procurement Method)

 

3 • วิธีค้นหาและคัดเลือกผู้รับเหมาให้เหมาะสม

 

      (How to sourcing & choose the Right Contractor)

 

4 • วิเคราะห์โครงสร้างราคาการก่อสร้างและงานบริการทางวิศวกรรม

 

      (Construction & Engineering work Cost Structure Analysis)

 

5 • วิธีการและเครื่องมือในการเปรียบราคางานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม

 

      ( Comparison Methodology & Tools in Construction & Engineering work)

 

        - Activity Based Costing , Weighted average scoring , Analytic Hierarchy Process (AHP)

 

• แนวทางเจรจาต่อรองและคัดเลือกผู้รับเหมา

 

      (Negotiation & Selecting Guidance)

 

7 • ข้อกำหนดสำคัญใน TOR ( Key term & conditions in Term of Reference)

 

8 • การตรวจรับ การจ่ายเงิน และการรับประกันงาน

 

      (Delivery ,Payment & Warrantee Method)

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%