ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล พิมพ์ อีเมล

การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์แบบสากล

Global Strategic Sourcing Option

ความสำคัญ

          การจัดหาสินค้าหรือวัสดุ แบบสะเปะสะปะ สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว

เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว จะทำอย่างไร

จึงจะทำให้การจัดหาสินค้าหรือวัสดุนั้น ดำเนินไปได้แบบมืออาชีพที่เขาทำกัน


หัวข้อสัมมนา

 

1. การจัดหาเชิงกลยุทธ์คืออะไร (What is strategic sourcing?)

 

2. 9 ขั้นในการจัดการหาเชิงกลยุทธ์ (Nine steps in commodities execution process)

 

3. ทำความเข้าใจ Commodity Prioritization Matrix 

 

4. การกำหนดกลยุทธ์การทำ Sourcing strategy (Sourcing strategy setting)

 

5. การพิจารณาต้นทุนโดยรวมในความเป็นเจ้าของ (Concepts of TCO and Priceberg)

 

6. ทำความเข้าใจ Product Portfolio Matrix (PPM), Supplier Portfolio Matrix (SPM),

 

    Supplier Strategy Matrix (SSM), และ Supply Segmentation

 

7. การเลือกใช้วิธีประมูลหลายรูปแบบ (Various types of bidding)

 

8. ทำความเข้าใจ The 5-Point Negotiation

 

9. ประเด็นสำคัญในการจัดทำ Agreements & Contracts

 

10. การรายงานผล และการจัดทำ Checklist , Briefing Book

 

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 9

วัน / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม

(...)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%