ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดการด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0 พิมพ์ อีเมล
 

การจัดการด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0

Logistics Management in 4.0 Era

 

ธุรกิจใดที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ จะสามารถตอบสนองความต้องการและ

 

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อันจะทำให้

 

ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน

 

 ความสำคัญ

 

“ผู้บริโภคไม่ได้สนใจว่าจะมีประสบการณ์กับแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เพราะสิ่งที่พวกเขาสนใจคือการที่ได้มีประสบการณ์

 

ที่ดีและเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไร้รอยต่อทุกช่องทาง” ดังนั้น ธุรกิจใดที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ

 

จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ

 

บริการ อันจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน

 


หัวข้อสัมมนา

 

1. คำจำกัดความและความแตกต่างของโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน

 

    ( Definition and Difference of Logistics and Supply Chain)

 

2. กิจกรรมที่สำคัญของโลจิสติกส์ (Logistics Activities) พร้อมกรณีศึกษา

 

       - Order Management, Demand Planning & Forecasting

 

       - Warehousing (Inbound, Outbound, Pick, Pack, Consolidate, Ship, Return)

 

       - Customer Service, Inventory Management, Transportation Management

 

3. ตัวชี้วัดผลการทำงาน (Key Performance Indicator) พร้อมกรณีศึกษา

 

       3.1 ความสำคัญของตัวชี้วัดผลการทำงาน

 

       3.2 ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัดผลการทำงาน

 

       3..3 KPI Dashboard

 

4. ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลจิสติกส์ (Change and Challenge) ในยุค 4.0

 

5. การปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive Era)

 

6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถาม

 

 

รูปแบบการการฝึกอบรม : การบรรยาย ทำกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม (Mini Workshop)

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจากธุรกิจที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ อาทิเช่น คลังสินค้า ขนส่ง ค้าปลีก ค้าส่ง

 

และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าที่ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0 รวมถึง

 

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถประสานงานภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

 

วิทยากร

คุณเพ็ญจันทร์ จงถาวรวิทยา 

- ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

  ในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและเอเชีย แปซิฟิก มากว่า 25 ปี อาทิเช่น :-

 

     * บริษัทเซ็นทรัลฟูดส์รีเทล จำกัด ( Tops Supermarket),

 

     * บริษัท ดีเคเอสเอช แมเนชเม้นท์ จำกัด (DKSH Management Com., Ltd.)


- เป็นผู้นำในโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

  ร่วมกับสมาชิก ECR Thailand อาทิเช่น :-

 

     * การลดสินค้าขาดสต็อก

 

     * การกำหนดมาตราฐานอายุสินค้าในกลุ่มค้าปลีก 

 

     * การกำหนดมาตราฐานภาชนะบรรจุสินค้าอาหารสด

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 1........วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท )

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา