ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ) พิมพ์ อีเมล

   

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

    ความสำคัญ

             The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ

    ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ (ค.ศ.2020)

                 ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอม

    ที่ทำการยกเลิกและมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติม

    ชัดเจนขึ้น

            จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้อง

    กับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการ

    ปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน  กฏเกณฑ์

    ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงาน

    จำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

    หัวข้อสัมมนา

     1. ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า

      2. ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC), ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010

              มาเป็น INCOTERMS 2020

       3. เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010

       4. ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก

       5. แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม

       6. INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ

           INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน

       7. มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์

       8. Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้าง

       9. ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

    10. ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

    11. ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม

    12. Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

    13. กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับ INCOTERMS

    14. ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP

    15. การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

    16. ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS

    ถาม-ตอบ

 

วิทยากร

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ :  ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กำหนดการสัมมนา (เวลา 09.00-16.00 น.)

รุ่นที่ 14

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 15

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 17

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 18

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 19

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 20

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 21

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 22

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 24

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 25

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%