ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า พิมพ์ อีเมล

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Effective Purchasing to gain more benefits

วัตถุประสงค์

             ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดหาพัฒนาไปมากตามวิวัฒนาการของโลก นักจัดซื้อจัดหา จึงจำต้องฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เพื่อกำกับบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ปิดความเสี่ยงและไม่เสียเปรียบคู่ค้าในการเจรจาต่อรองและทำข้อตกลงทางธุรกิจซื้อขายจัดจ้าง 

              หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสนองจุดประสงค์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยความรู้เรื่องงานจัดซื้อ เรื่องต้นทุน และกฎหมายซื้อขาย บรรยายเข้าใจง่ายโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเหล่านี้โดยตรง

หัวข้อการสัมมนา วันแรก

* ความรู้เรื่องกฎหมายซื้อขายที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อ

1. การเกิดสัญญาซื้อขายทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษ

2. หลักฐานการซื้อขายเพื่อการบังคับคู่สัญญาและฟ้องร้องคดี

3. การรับมอบ ปฏิเสธการรับมอบสินค้า การจัดการกรณีสินค้าไม่ตรงข้อ

    (ไม่ตรงสเปค ขาดจำนวน ส่งช้ากว่ากำหนด ของชำรุดบกพร่อง)

4. ข้อสัญญาต่าง ๆ การกำหนดค่าปรับ การเรียกค่าเสียหาย การบอกเลิกสัญญา

* ความรู้เรื่องต้นทุนประเภทต่าง ๆ และนำไปใช้กับงานจัดซื้อ

1. ประเภทของแหล่งเงินที่องค์กรได้มา และค่าใช้จ่ายระยะสั้น กลางและยาว

2. ต้นทุนประเภทต่าง ๆ และนำต้นทุนไปใช้กับงานจัดซื้อจัดหา

3. คำนวณต้นทุนรวมในการผลิต การคำนวณหา Unit Price ที่ถูกต้อง

4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ราคาและต้นทุนสินค้าที่ผู้ขายเสนอมา

5. การพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตของราคาวัสดุในตลาด

6. การประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้ขาย

 

หัวข้อการสัมมนา วันที่สอง

 

1. การจัดซื้อตาม 6 Rs (The Purchasing Mix) วงจรงานจัดซื้อ

    (ประเภทของข้อกำหนด (Spec.ข้อดีข้อด้อย)

    สูตรจำนวนซื้อที่ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเก็บรักษาสต็อก (E.O.Q)

2. บทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญของการทำงานจัดซื้อจัดหา

3. กระบวนการรับคำขอให้ซื้อ พิจารณามอบหมายงานจัดซื้อและการติดตามงาน

4. วิธีจัดกลุ่มความเสี่ยงและผลกระทบของสินค้าและบริการทุกรายการที่องค์กรซื้อเข้ามา

    (The Supply Positioning Model-SPM)

5. การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย

6. Benchmarking technic เพื่อเสริมให้งานจัดซื้อจัดหาบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

7. วิธีกำหนดตำแหน่งและความสำคัญของลูกค้าในสายตาของผู้ส่งมอบ

    (The Supplier Perception Model-SPM) เพื่อเตรียมการเจรจาต่อรอง

8. การคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อเตรียมการซื้อวัสดุ High volume, high risks

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา / เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 11

วันจันทร์ที่ 21 - วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 13

วันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

7,800+VAT546 = 8,346 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 234 บาท)

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%