ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

วางแผนและวางระบบเพื่อแก้ปัญหาการทำบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(NPAEs) กับภาษีอากร มีข้อแตกต่างกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว พิมพ์ อีเมล

วางแผนและวางระบบเพื่อแก้ปัญหาการทำบัญชี ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน(NPAEs) กับภาษีอากร

มีข้อแตกต่างกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว

ความสำคัญ

              ปัจจุบันนักบัญชีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้กฎหมายภาษีอากร เพื่อเป็นแนวทางในการทำบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากรและลดปัญหาการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร เนื่องจากบางครั้งอาจละเลย ทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

           สถาบันจึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีที่ทั้งกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ยอมรับ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปมาตรฐานการบัญชี NPAEs ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2. ความสำคัญในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายภาษีอากร

3. การรับรู้รายได้ตามหลักบัญชีกับการใช้เกณฑ์สิทธิ์ทางกฎหมายภาษีมาคำนวณรายได้และค่าใช้จ่าย

                   - TFRS for NPAEs บทที่ 3 กรอบแนวคิด

                   - TFRS for NPAEs บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน

                   - มาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ

                   - มาตรา 65 ตรี รายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

4. แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร กับ หลักเกณฑ์ TFRS for NPAEs

                   - บทที่ 6 เรื่อง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                   - บทที่ 7 เรื่อง ลูกหนี้ VS ม.65 ทวิ (9) ม.65 ตรี (1)(ค)

                   - บทที่ 8 เรื่อง สินค้าคงเหลือ VS ม.87 (3) ปฉ.89 และ ปฉ.104

                   - บทที่ 10 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ VS พรฎ.145 ม.65 ตรี (5)

                   - บทที่ 11 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

                   - บทที่ 13 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม VS พรฎ.175 ปฉ.92

                   - บทที่ 15 เรื่อง ภาษีเงินได้

                   - บทที่ 16 เรื่อง ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

                   - บทที่ 18 เรื่อง รายได้ VS ม.65 ทป.1/2528

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 10

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%