Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ พิมพ์ อีเมล
                                                                     

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

Logistics Practitioners

ความสำคัญ

           โลจิสติกส์เป็นอะไรที่มาคู่กับเศรษฐกิจอยู่แล้ว ที่ไหนมีการค้าที่นั่นย่อมต้องมี การขนส่ง กระจายสินค้า การจัดซื้อ

จัดหา การจัดการคลังสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง ฯลฯ  งานโลจิสติกส์จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบริษัทด้าน

ขนส่ง คลังสินค้า ท่าเรือ อย่างที่ใครๆ เข้าใจ หากแต่ยังแฝงอยู่ในกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ของภาคการผลิต

พาณิชยกรรม (ซื้อมาขายไป)ภาคการเกษตร และภาคบริการอีกด้วย

           ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนงานโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญกับผู้ที่จะทำงานในสายอาชีพนี้ รวมทั้งผู้

สนใจ อื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในงานโลจิสติกส์และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics และ Supply Chain Management

2. ความหมายและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์/ ส่วนประกอบโลจิสติกส์เชิงระบบ

3. เทคโนโลยีและระบบการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

4. ลักษณะพิเศษของต้นทุนโลจิสติกส์

5. การบริหารต้นทุนคลังสินค้าในกระบวนการโลจิสติกส์

6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาค่าขนส่ง

7. กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการขนส่ง

8. เข้าใจและรู้จักโซ่อุปทานแบบลีนและโลจิสติกส์แบบลีน

9. ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด-ต้นทุนต่ำ คืออะไร ?

10. โอกาสและอุปสรรคของโลจิสติกส์กับ SME ไทย

11. ความเสี่ยงของการจัดการโลจิสติกส์ในสภาวะปัจจุบัน

12. อัพเดทเทรนด์ของนวัตกรรมโลจิสติกส์โลก

13. สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร

คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 4

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 5

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 6

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 8

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 9

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่