Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล
                                                                                     

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพ

Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency

  ความสำคัญ

           ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว การลดต้นทุนการดำเนินการภายใน

  องค์กรเพียงอย่างเดียวคงไม่พอกับการแข่งขันในปัจจุบัน ทุกองค์กรต่างก็มุ่งมั่นพื่อให้ต้นทุนสินค้าต่ำ เพื่อธุรกิจ

  สามารถดำรงอยู่ในตลาดซึ่งการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  

        แผนกจัดซื้อเป็นแผนกต้น ๆ ที่องค์กรหวังพึ่งพาในการลดต้นทุนสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ดังนั้น

  กระบวนการจัดซื้อ ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่องค์กร และผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุน นักจัดซื้อ

  ต้องใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นั้นคือ ซื้ออย่างไรให้ต้นทุนสินค้าต่ำ ภายใต้สภาพ

  การณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  หัวข้อสัมมนา

  1. การใช้ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อ

  2. ABC analysis วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อเลือกใช้เทคนิคการซื้อที่เหมาะสม

  3. การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละประเภท เพือการลดต้นทุน

  4. การบริหารจัดการผู้ขาย ผู้ให้บริการ สำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ขององค์กร

  5. เงื่อนไขของผู้ขาย เช่น MOQ, Packing size, Lead time ที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดเก็บวัตถุดิบ

  6. จัดซื้ออย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุดิบคงคลัง

  7. ต้องการราคาสินค้าที่แข่งขัน แต่ต้องติดอยู่ในกับดัก การซื้อแบบกำหนดปริมาณของ supplier

  8. การซื้อในแต่ละครั้งตาม MOQ เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำ ทำให้มีปริมาณสต็อคเพิ่มขึ้น

  9. ตัวอย่างการลดต้นทุน ที่ใช้ได้จริง

วิทยากร

คุณจิราภา คล้ายรัศมี

ประสบการณ์: - Purchasing Division Manager

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 22

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 23

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 24

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 25

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 26

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 27

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 28

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 29

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 30

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 31

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 32

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุวิท 15) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่