Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

นักปฏิบัติการคลังสินค้ายุคใหม่ พิมพ์ อีเมล
                                                                     

นักปฏิบัติการคลังสินค้ายุคใหม่

A new breed of warehouse operation

ความสำคัญ

           การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่

ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ

สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความ

รู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูป

ธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

หัวข้อสัมมนา

  1. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

  2. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

  3. การบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

  4. การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

  6. ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

  7. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

  8. WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

  9. กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

10. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง

       (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

11. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING)

       และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

12. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION)

13. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

14. ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

15. WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

16. สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร

คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 4

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 7

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่