Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

หัวหน้างานขนส่งพันธุ์ใหม่ พิมพ์ อีเมล
                                                                     

หัวหน้างานขนส่งยุคใหม่

 

Head of Modren Transportation

 

ความสำคัญ

          การขนส่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่มีส่วนทำให้การแข่งขันในภาคธุรกิจ จะสามารถแข่งขันใน

ตลาดได้หรือไม่ เหตุผลเพราะสัดส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ในส่วนของการขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่

        ดังนั้นหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการขนส่งสินค้าของบริษัท ต้องรู้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอันที่จะลดต้นทุนต่อหน่วยขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

หัวข้อสัมมนา

1. ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของการขนส่ง ในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2. เป้าหมายหลักของการจัดการขนส่ง

3. ต้นทุนสำคัญของการขนส่ง

4.การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดทุนการขนส่งให้มากกว่าเดิม

5. เทคนิคการบริหารการขนส่ง

6. การขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้า

7. การเลือกทำเลที่ตั้งของการขนส่งและจุดจัดส่งสินค้า

8. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง

9. การขนส่งในอนาคตกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

10. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนส่งให้เหมาะกับธุรกิจ

11. การประเมินผลงานจัดส่ง

12. กรณีศึกษาในการบริหารงานขนส่ง

13. สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร

คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 4

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 6

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 8

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่