Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล
                                                                     

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

 

Professional inventory management and control techniques

 

ความสำคัญ

           การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

        และภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซื้อสินค้าอย่างมีหลักเกณฑ์นั้น จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดี

        หลักสูตรนี้จะถือเป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

หัวข้อสัมมนา

   1. ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของการควบคุมสินค้าคงคลังในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   2. เป้าหมายหลักของการจัดการสินค้าคงคลัง

   3. ต้นทุนสำคัญของการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง

   4. เทคนิคการจัดการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม

   5. Work shop การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

   6. ความสำคัญของสินค้าคงคลังกับกิจกรรมต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจ

   7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

   8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจ

   9. รูปแบบการประเมินผลของการบริหารงานสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารสินค้าคงคลัง พร้อมแนวทางแก้ปัญหา

11. กรณีศึกษาในการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

12. สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร

คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 5

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 6

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 8

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 9

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM    3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย   99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่