ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง (หลักสูตร 2 วัน) พิมพ์ อีเมล

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง (คอร์ส 2 วัน)

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service


วัตถุประสงค์

           งานจัดซื้อ/จัดหา มีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต จะครอบคลุมงาน

จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), จัดซื้อวัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging),จัดจ้างงานก่อสร้าง/ต่อเติม

ขยายโรงงาน (Construction) และ งานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance)

           สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรนั้น จะมีการบำรุงรักษา 2 แบบคือ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

(Preventive Maintenance) และการซ่อมเมื่อเครื่องจักเสียในขณะทำงาน (Corrective Maintenance)

ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่ (Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และการจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสียรวมไปถึง

การว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซม โดยส่วนมากจะปล่อยให้เป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การมีอะไหล่ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูง อันเนื่องมาจากความเร่งด่วนในการ

ซ่อมและการทุจริต แต่ความจริงแล้วหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไป

ด้วย การเข้าใจถึงการบริหารอะไหล่คงคลัง อันเป็นสิ่งที่ช่วยการลดต้นทุน การวางแผนการจัดการอะไหล่ การจัดซื้อ

ตามปริมาณที่เหมาะสม การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุง การบริหาร

สัญญาซ่อมบำรุง จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างมาก
 


หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1

• แนวคิดสำหรับการจัดซื้ออะไหล่  และการวัดผล

• การจัดซื้อ จัดหา สำหรับงานซ่อมบำรุงสมัยใหม่

• หลักการจัดซื้อพื้นฐานสำหรับงานซ่อมบำรุง

• ข้อตกลงการจัดซื้อ จัดจ้าง-SLA  (Service Level Agreement)

• การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง

     - ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification)

     - การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Store Spare Part Management)

     - การวิเคราะห์เพื่อการวางกลยุทธ์ในการจัดซื้ออะไหล่ ตามหลัก ABC Analysis

     - ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม – EOQ (Economic Order Quantity)

     - การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP)

     - การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/Consignment)

     - ความรู้พื้นฐานในการสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ (Purchasing Spare Part form Oversea)

วันที่ 2

• การจ้างงานซ่อมบำรุง

     - แนวคิดสำหรับการจ้างงานซ่อมบำรุง  และการวัดผล

     - กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order)

     - ประเภทของงานซ่อมบำรุง

     - การทำสัญญายืนราคางานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Service Agreement)

     - การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน (Activity Base Costing-Cost Plus)

• กรณีศึกษางานจัดซื้อ อะไหล่ และการซ่อมบำรุง

• โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในซ่อมบำรุง (Purchasing Software in Maintenance Work)
 

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 45

วันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 46

วันศุกร์ที่ 23 -  วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 47

วันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 7,800 + VAT 546 =  8,346 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 234 = ชำระสุทธิ 8,112 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%