ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร

Road to Purchasing & Supply Professional

 วัตถุประสงค์

           ทุกกิจการจำเป็นต้องอาศัยการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้การงานดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์งานจัดซื้อจัดหาที่ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

 ย่อมทำให้กิจการราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้เปรียบคู่แข่งมีผู้ประมาณการเอาไว้ว่าสิ่งที่จัดซื้อจัดหาเข้ามาใช้ในกิจการนั้นอยู่ที่ 50-60%

 ของรายรับของบริษัทค่าใช้จ่ายก้อนนี้ถ้าปล่อยให้ดำเนินการโดยใครก็ไม่รู้เห็นทีว่ากิจการบริษัทคงอยู่ในฐานะลำบาก การจัดซื้อจัดหาอย่าง

 มืออาชีพจึงเป็นความจำเป็นที่ทุกบริษัทต้องให้ความใส่ใจให้มาก

         หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจว่า การจะก้าวขึ้นสู่ความเป็น

 นักจัดซื้อจัดหามือโปรนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

 หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาและ

 ผู้ที่มองหาเส้นทางในการพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ

 ประโยชน์ที่จะได้

  มีความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนของการทำงานจัดซื้อจัดหาแบบมืออาชีพ

 หัวข้อการบรรยาย

 1. ทำไมฝ่ายจัดซื้อจัดหาของบริษัทจึงยังทำงานแบบเสมียนในฝ่ายธุรการ

 2. จัดซื้อจัดหาแบบกลยุทธ์แตกต่างอย่างไรกับแบบปฏิบัติการ

 3. งานสำคัญของนักจัดซื้อจัดหาคือการหาแหล่งขายอย่างมียุทธศาสตร์

 4. การจัดซื้อเชิงรับ แตกต่างจากการจัดซื้อเชิงรุกอย่างไร

 5. ทำไมจึงควรซื้อจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันและทำไมในบางกรณีควรซื้อจากรายเดียว

 6. การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์

 7. การเจรจาต่อรองแบบลูกทุ่งเปรียบเทียบกับแบบมืออาชีพ

 8. ข้อคิดเมื่อจะสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักจัดซื้อเข้ามาร่วมงานด้วย

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 6

วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,300 + vat 91 = 1,391 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 39 = ชำระสุทธิ 1,352 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่