ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

 วัตถุประสงค์

           งานจัดซื้อเป็นกิจกรรมต้นน้ำของทุกกิจการ ซื้อผิด ซื้อไม่ทัน ซื้อขาด ซื้อเกิน ซื้อแพง จะสร้างปัญหาให้แก่ กระบวนการกลางน้ำ

 และปลายน้ำ ทำให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันกับชาวบ้านได้

          หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจบทบาทของงานจัดซื้อว่าต้อง

 ทำงานอย่างไรจึงจะเข้าตาผู้บริหาร

 

 หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

       ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา

 ประโยชน์ที่จะได้

      มีความเข้าใจในวิธีการทำงานจัดซื้อที่ผู้บริหารอยากจะให้เป็น

 

 หัวข้อการบรรยาย

 1. บทบาทและความสำคัญของงานจัดซื้อจัดหาในซัพพลายเช

 2. งานจัดซื้อจัดหาต้องไม่ติดยึดกับราคาอยู่เพียงอย่างเดียว มิฉนั้นบริษัทจะเสียหาย

 3. ในการทำงานจัดซื้อจัดหา ต้องกำหนดนโยบาย 2 ด้านให้ชัดเจนและเปิดเผย

 4. จรรยาบรรณและ CSR ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจัดซื้อจัดหา

 5. ปัญหาคาใจ 10 ประการ ที่ต้องเคลียร์ให้ได้เพื่อภาพลักษณ์ของตนเองและของบริษัท

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 6

วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,300 + vat 91 = 1,391 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 39 = ชำระสุทธิ 1,352 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่