ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

 วัตถุประสงค์

           หลายคนเข้าใจผิดว่าการเจรจาต่อรองคือการพบกันครึ่งทาง และหลายคนก็เข้าใจถูกเพียงครึ่งเดียวว่าการเจรจาต่อรองคือการ

  เอามาให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ แต่แท้ที่จริงแล้วการเจรจาต่อรองคือการเอามาให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดในสิ่งที่เราต้องการโดยที่คู่เจรจา

  ของเราก็จะต้องพอใจด้วย

          หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง ซึ่งท่าน

  สามารถนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบธุรกิจของท่านได้

         หากท่านใดต้องการเนื้อหาที่ละเอียดยิ่งขึ้นก็สามารถไปเข้าสัมมนาในหลักสูตรปกติ 6 ชั่วโมง หรือหากต้องการฝึกฝน

  หรือลงมือซักซ้อมปฏิบ้ติเจรจาต่อรองจริงในห้องเรียนเพื่อเก็บรายละเอียดให้ลึกซึ้งลงไปอีก กรุณาสละเวลามาเข้าเวิร์คช็อป

  2 วันในหลักสูตรปกติ

 หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

       ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหา

      รวมถึงการเจรจาทั้งในธุรกิจทั่วไปและกับภายในหน่วยงานเดียวกัน

 ประโยชน์ที่จะได้

      มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์สำคัญที่จะนำไปสู่การเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ

 หัวข้อการบรรยาย

  1. การเจรจาต่อรองเป็นความจำเป็นของทุกคน เพราะถ้าคุณเจรจาต่อรองไม่เป็น คุณก็ไม่มีทางได้แม้ว่าสิ่งนั้น

      เป็นสิทธิที่คุณควรจะได้ก็ตาม

  2. ทำอย่างไรจึงจะเจรจาต่อรองให้จบแบบสวย ๆ ที่เรียกกันว่า Win-Win Negotiation

  3. หัวใจของการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จคือ เทคนิคในการยอมบางอย่าง เพื่อจะได้บางอย่างจากเขา

  4. ทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

  5. ข้อห้ามและสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงในการเจรจาต่อรอง

  6. ทักษะที่สำคัญซึ่งนักเจรจาต่อรองพึงมี

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 6

วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,300 + vat 91 = 1,391 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 39 = ชำระสุทธิ 1,352 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่