ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

 วัตถุประสงค์

           การประหยัดต้นทุน (Cost savings) เป็นสิ่งสำคัญของการประกอบธุรกิจในยุคนี้ และหลายบริษัทก็คาดหวังว่าฝ่ายจัดซื้อน่าจะมี

บทบาทโดดเด่นกว่าฝ่ายอื่นในการประหยัดต้นทุน แต่ฝ่ายจัดซื้อของหลายบริษัทก็ยังประหยัดต้นทุนแบบไม่มีพลังเท่าที่ควร อีกทั้ง

การประหยัดบางวิธีก็ค่อนข้างอันตรายเพราะจะส่งผลร้ายต่อกิจการในระยะกลางและระยะยาวอย่างคาดไม่ถึง

          หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจบทบาทที่ถูกต้องของงานจัดซื้อ

ในการประหยัดต้นทุน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการประหยัดต้นทุนของกิจการของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          หากท่านใดต้องการรายละเอียดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านี้อีก กรุณาสละเวลามาเข้าสัมมนาในหลักสูตรปกติเต็มวัน หรือหาก

ต้องการฝึกฝนหรือลงมือซักซ้อมปฏิบัติการประหยัดต้นทุนก็ต้องมาเข้าหลักสูตรที่ทำเป็นเวิร์คช็อป 2 วัน

 หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการประหยัดต้นทุนให้แก่กิจการ

 ประโยชน์ที่จะได้

 มีความเข้าใจในวิธีประหยัดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลร้ายในระยะยาว

 หัวข้อการบรรยาย

  1. ทำไมการประหยัดต้นทุนโดยฝ่ายจัดซ์้อจึงให้ผลประโยชน์ด้านการเงินแก่บริษัทสูงกว่า รวดเร็วกว่า และ

      ง่ายกว่าฝ่ายอื่นในบริษัท

  2. การประหยัดต้นทุนที่มุ่งเน้นแต่เพียงการต่อรองราคาและยืดเครดิตเทอมนั้น เป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืนทำเพียง

      ครั้งสองครั้งก็จะเข้าทางตัน

  3. ข้อคิดและยุทธศาสตร์ในการเล่นกับเครดิตเทอม มองให้ไกล คิดไปให้ยาว

  4. นานาลูกเล่นของฝ่ายจัดซื้อในการประหยัดต้นทุน

  5. ข้อคิดในการประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก Cut the fat, not the muscle

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 9

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 11

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,300 + VAT 91 = 1,391 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 39 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่