ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล
 

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วัตถุประสงค์และประโยชน์

* รู้จักการจัดซื้อและการสรรหาที่มีการวางแผนกลยุทธ์ตรงเป้าหมาเป้าประสงค์ยขององค์กร

* สามารถนำหลักการและนำไปประยุกต์ ใช้ในงานจัดซื้ออย่างป็นระบบ มีการวางแผนการทำงาน

* สามารถนำความรู้และเทคนิคมากำหนดกลยุทธ์มากำหนดรูปแบบให้ทำงานสอดคล้อง

    กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธะภาพและประสิทธิผล

* เพิ่มพูนความรู้งานจัดซื้อให้สอดคล้องกับการทำงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบและเหมาะสม

           หลักสูตรนี้หมาะสมกับจัดซื้อระดับกลางและระดับสูง

หัวข้อสัมมนา

  1. บทบาทและความสำคัญของต้นทุนขององค์กรในโลกแห่งการแข่งขันแบบ 4.0 (Industry 4.0)

  2. เป้าหมายสำคัญและจรรยาบรรณในงานจัดหาและจัดซื้อของนักจัดหาและจัดซื้อที่ดี

  3. ประเภทและต้นทุนการสั่งซื้อชนิดต่างๆ เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

      ของนักจัดซื้อ

  4. การกำหนดรูปแบบการจัดซื้อด้วย ABC Analysis (Pareto) อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

  5. การวางแผนงานในการจัดการงานจัดซื้อตามหลัก 6

  6. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจัดซื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ

  7. เทคนิคกระบวนการจัดซื้อ (purchasing Process) กับการรักษาระดับคลังสินค้า (Inventory)

  8. กลยุทธ์การตัดสินใจการสั่งซื้อต่อกระบวนการผลิต (Production) เพื่อลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม

  9. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ

10. เทคนิคการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาในงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

11. ความสัมพันธ์ระหว่าง BOM, MRP, MRP II, ERP, Logistic and Supply Chain

12. สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic  สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 9

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM 3,000 + vat 210 = 3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

Onsite Hotel         3,900 + vat 273 = 4,173 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่