ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด

Exponential procurement development concept

ความสำคัญ

     ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การปรับตัวอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม แนวคิดหรือทฤษฏีเดิมๆ ที่ได้เรียนได้ทำงานกันมาอาจไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทันการณ์  หลักสูตรนี้จึงมีการนำเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ พร้อมทั้งประสบการณ์การประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ และลดระยะเวลาการลองผิดลองถูก เพื่อให้สามารถพัฒนางานจัดซื้อของท่านให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดด

หัวข้อสัมมนา

1. ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์จัดซื้อ กับกลยุทธ์องค์กร

    (Mission, Vision, Core Values, Goals/Objectives, Importance Matrix)

2. กลยุทธ์ระยะยาวกับ Balance Score Card (BSC) กับ กลยุทธ์แบบก้าวกระโดด

     แบบ Exponential Organization (Exo)

3. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อวันข้างหน้า (Zone to Win)

4. การวัดผลงานแบบใหม่ Objective Key Result (OKRs) มองกลยุทธ์อย่าง Google

5. มุมมองภาวะผู้นำสำหรับงานจัดซื้อ (Procurement Leadership)

6. แนวคิดการบริหารนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานจัดซื้อ และการบริหารโครงการ

    (Procurement Innovation adoption and Project Management)

วิทยากร 

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์
ประสบการณ์:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร
วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง
- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 4

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 5

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

1,300+VAT91 = 1,391 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 39 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่