Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร พิมพ์ อีเมล

ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร

แบบครบวงจร

 

เรารู้เรื่องภาษีอากรของธุรกิจเรามากแค่ไหน...?

 

         ภาษีอากร นั้นมักจะเป็นปัญหาระหว่างผู้ประกอบการมาโดยตลอด บางกิจการต้องยอมเสีย

 

เบี้ยปรับเงินเพิ่มด้วยความกลัวหรือความไม่รู้ 

 

          ไม่น่าแปลกใจถ้าผู้ประกอบการ จะมีปัญหาในเรื่องของภาษีเพราะปัญหา บางประการ

 

กฎหมายไม่สามารถจะระบุให้ตรง ต่อความต้องการทุกกรณีได้ จึงต้อง มีการตีความเกิดขึ้น

 

ซึ่งบางครั้งสอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรหลายท่าน ก็ให้คำตอบที่แตกต่างกัน

 

และยิ่งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ ความชัดในตัวบทกฎหมาย จะยิ่งน้อยลงไปอีก

 

          สถาบัน จึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้น โดยหวังให้ผู้เข้าสัมมนาได้เคลียร์ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่

 

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด พร้อมนำแง่มุมประเด็นช่องว่าง

 

ทางกฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งวิทยากรที่จะมาถ่านทอดประสบการณ์และความรู้

 

ได้รับการยอมรับว่ามีความว่า มีความเข้าใจและชัดเจนในเรื่อง ของกฎหมายเป็นอย่างดี นอกจากนี้

 

ยังมีประสบการณ์ ในฐานะนิติกรของกรมสรรพากร มากว่า 35 ปี

 

 

หัวข้อสัมมนา

 

กฎหมาย ประกาศ คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 

1. รายได้จากการดำเนินงาน รายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีรายได้ ตาม มาตร 65 ทวิ

 

2. ปัญหาในการพิจารณา รายได้ที่ทางบัญชีแต่ทางภาษีให้ถือเป็นรายได้

 

    และต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิปลายปี

 

3. แนวปฏิบัติการนำรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี (มาตรา 65 ตรี)

 

4. หลักการพิจารณา รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน กับรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

 

5. การตีราคาสินค้า รายงานสินค้า การตรวจนับสินค้า

 

6. การตีราคาทรัพย์สิน รายการทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุด

 

7. ค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา

 

8. หนี้สูญที่สามารถจำหน่ายจากบัญชีได้

 

 

แนวปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

1. สรุปกฎหมาย VAT ที่สำคัญๆ ที่ออกในปีนี้

 

2. วิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกฎหมายใหม่ล่าสุด

 

3. ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

 

4. รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

 

5. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม SALE PROMOTION

 

6. การเฉลี่ยภาษีซื้อ

 

 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย  ตามหลักเกณฑ์สรรพากร

 

1. สรุปหลักเกณฑ์การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

 

2. รูปแบบและรายละเอียดของ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

3. การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมเมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า

 

    จากการ ทำการส่งเสริมการขาย การชิงโชค ประกวด แข่งขัน

 

4. การให้ “บริการ” ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ใหม่

 

5. ค่าอาหาร ค่าที่พัก ของโรงแรมและภัตตาคารต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

 

6. กรณีการจ่ายค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้ เนื่องจากการเช่าทรัพย์สิน

 

7. การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด

 

 

วิทยากร

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 24

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

Online by ZOOM

รุ่นที่ 25

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

Online by ZOOM

รุ่นที่ 26

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

Online by ZOOM

รุ่นที่ 27

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567

Online by ZOOM

รุ่นที่ 28

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567

Online by ZOOM

รุ่นที่ 29

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%