Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI (Work Shop) พร้อมสิทธิประโยชน์ พิมพ์ อีเมล

                                                                                       

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI

(Work Shop) พร้อมสิทธิประโยชน์

กรณีอบรมที่โรงแรม นับ CPD ได้ อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

คอร์สเข้มข้น

 

- ทำความเข้าใจในหลักการบัญชีที่เป็นมาตรฐาน

 

- สรุปกฎหมายภาษี กฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ BOI ทั้งระบบ

 

- เน้นลงมือปฏิบัติบันทึกบัญชี การตรวจสอบเอกสารการค้า

 

 

ความสำคัญ

 

         ธุรกิจ BOI มีความยากกว่าธุรกิจอื่นอยู่มาก เพราะต้องเกี่ยวข้องเงินตราต่างประเทศ

 

หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร ศุลกากรและกฎหมายอื่น 

 

         ที่สำคัญยังเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่

 

นักบัญชีปรกติจะไม่คุ้นเคย ดังนั้นผู้ทำบัญชีของธุรกิจนี้ นอกจากต้องมีประสบการณ์ทางบัญชีแล้ว

 

ยังต้องมีความรู้รอบด้านในเรื่องดังกล่าว

 

         ทางสถาบันจึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อสรุปทั้งระบบเพื่อลดเวลาในการค้นคว้าด้วยตัวเอง

 

 

 

หัวข้อสัมมนา

 

1) ระบบบัญชีและระบบเอกสารของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

 

2) ภาระภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

 

3) การอ่านตีความและวิเคราะห์บัตรที่ได้รับส่งเสริมที่ BOI เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

 

4) สิทธิประโยชน์ภาษีใหม่และข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

 

          4.1) รายได้ที่ได้รับการยกเว้น (BOI) และรายได้ที่ไม่รับการยกเว้น (NON BOI)

 

                    - การจำหน่ายสินค้าทดลองผลิต สินค้าตัวอย่าง

 

                    - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซาก ของเสียสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน

 

                    - จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ที่หมดสภาพการใช้งานหรือล้าสมัย

 

          4.2) รายจ่ายของ BOI และ NON BOI

 

                    - เงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากการส่งออกเพิ่มขึ้น

 

                    - รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

 

                    - รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม ฯลฯ

 

5) การยกเว้นนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและกรณีจำหน่ายจ่ายโอนรายการดังกล่าว

 

    ก่อนหมดอายุการส่งเสริมการลงทุนจะมีภาระภาษีอะไรบ้าง

 

6) การคำนวณผลขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 ปี ของกิจการ BOI และ NON BOI

 

7) หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการส่งออก ได้รับสิทธิเสีย VAT 0%

 

8) การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ NON BOI

 

          - เทคนิคการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีทั้ง BOI และ NON BOI

 

          - กระบวนการจัดทำบัญชีของกิจการพร้อมแนวทางการเฉลี่ยรายได้ 

 

             และค่าใช้จ่ายให้กับ BOI และ NON BOI

 

          - การเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีที่กิจการมีรายได้ที่เสีย VAT และ NON VAT

 

9) การคำนวณกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ของ BOI

 

10) Work Shop…

 

          - วิเคราะห์รายการบัญชีของกิจการที่ได้รับ BOI และ Non BOI

 

          - การบันทึกบัญชีของกิจการ BOI และ Non BOI

 

          - การบันทึกบัญชี และการเฉลี่ยรายได้ ค่าใช้จ่าย BOI และ Non BOI

 

          - การบันทึกบัญชี และการคำนวณกำไรสุทธิ ของกิจการ BOI และ Non BOI

 

          - สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

 

 

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 107

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 108

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 109

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 110

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 111

วันพุธที่ 11 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 112

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,700 + VAT 189 = 2,889บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%