Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

TRANSFER PRICING การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ราคาโอน” พิมพ์ อีเมล

                                                                                  

T R A N S F E R  P R I C I N G

การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

" ราคาโอน "

ความสำคัญ

          ปัจจุบันมีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น  การกำหนดราคาซื้อขายและให้บริการจะขึ้นอยู่กับ นโยบายของแต่ละธุรกิจ ซึ่งในทางปฎิบัติ  การรับรู้ รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชีและการคำนวณ กำไรสุทธิทางภาษีจะใช้ราคาตลาด ในการคำนวณ กรมสรรพากรจึงได้ กำหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ  TRANSFER  PRICING  เพื่อใช้หาราคาตลาด และวิเคราะห์กิจการข้ามชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

          สถาบันจึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบ การ ได้ทราบถึง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง ลดภาระและประหยัดเวลาในการหาราคาหรือพิสูจน์ราคาตลาดโดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา เอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการ จัดทำประกอบการพิจารณากำหนดราคา  ตลอดจนแนวทางในการยื่นขอจัดทำข้อตกลง การกำหนดราคาล่วงหน้า

( ADVANCE  PRICING  ARRANGMENT ) กับกรมสรรพากร

 

เหมาะสำหรับ

 

           - ธุรกิจข้ามชาติ

          - ธุรกิจที่ทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ

          - ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

          - ธุรกิจที่ได้รับ BOI ด้านส่งเสริมการส่งออก

 

หัวข้อสัมมนา

 

1 ความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับราคาโอน (Transfer Pricing -T/P)

2. ความเป็นมาของกฎหมายราคาโอน (Transfer Pricing -T/P)

    ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อการปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์

         - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

         - ภาษีธุรกิจเฉพาะ

3. การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

    กรณีการกำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113)

         - นิยามของ “ราคาตลาด” และ “คู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน”

         - วิธีการคำนวณ “ราคาตลาด” ที่สรรพากรยอมรับ

         - วิธีการที่ให้ได้มาซึ่ง “ราคาตลาด”

         - การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพี่อนำส่งต่อกรมสรรพากร (Local file)

4. ข้อกฎหมาย Transfer Pricing ที่สาคัญที่นักบัญชีควรรู้

         - กฎหมายใช้บังคับกับราคาโอนแบบไหน

         - อำนาจสรรพากรปรับปรุงรายได้ (CIT/VAT/SBT)

         - เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย/ข้อยกเว้น

         - บทลงโทษ

5. ความหมายของคำว่า

    “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน” (มาตรา 71 ทวิ)

6. Transfer Pricing รายงานที่ต้องจัดทำ

         - รายงานข้อมูลรายการระหว่างกัน (Disclosure Form) แนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 50

         - Local File

         - Master File

         - Country - by - Country Report

7. กรณีศึกษา

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

อาจารย์ศิริพร คันธนาลิต

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนซัลท์ติ้ง จำกัด

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.30 น.

รุ่นที่ 7

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 8

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 11

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,700 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%