Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการวางแผนภาษี พิมพ์ อีเมล

                                                                                    

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...

และการวางแผนภาษี !

           การวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน สามารถใช้สิทธิลดหย่อนครบ จะช่วยประหยัดเงิน เพื่อนำไปต่อยอดสร้างเงินเพิ่มได้อย่างมากมาย

 

           เมื่อมีรายได้ ก็ต้องมีหน้าที่ต้องเสียภาษี แต่หากรู้วิธีวางแผนภาษี การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปี จะช่วยให้บรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง รวมถึงไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ

 

           ยิ่งถ้าวางแผนภาษีได้เป็นอย่างดี เงินที่ประหยัดได้นี้ ก็สามารถนำไปต่อยอดให้ออกดอกออกผล สร้างเงินกลับมาให้เราได้อีกต่อหนึ่งด้วย

 

           ดังนั้น การวางแผนภาษีที่ดี จึงควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจรายละเอียดเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรู้จักใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่า

 

 

หัวข้อสัมมนา

  1. ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566 ?

 

  2. เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี ?

 

  3. รายได้เท่าไรเสียภาษี 2566 ?

 

  4. 4 ขั้นตอนการวางแผนภาษี

 

            - รู้ประเภทและค่าใช้จ่าย ของเงินได้พึงประเมิน

 

            - รู้ค่าลดหย่อน เพื่อลดภาษี

 

            - รู้วิธีคำนวณภาษี และอัตราภาษี

 

            - รู้ช่องทางยื่นภาษี

 

  5. อัปเดต! คำนวนยื่นลดหย่อนภาษีปี 2566 ตัวช่วยประหยัดภาษีที่ดีที่สุด

 

            - ลดหย่อนภาษีหมวดค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว

 

            - ลดหย่อนภาษีหมวดประกันชีวิต

 

            - ลดหย่อนภาษีหมวดการลงทุน

 

            - ลดหย่อนภาษีหมวดกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

            - ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย

 

            - ลดหย่อนภาษีหมวดเงินบริจาค

 

            - ช้อปดีมีคืน

 

                        - สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไขช้อปดีมีคืน ได้แก่ 

 

                        - ขอคืนภาษี 2566 จากช้อปดีมีคืนอย่างไร?

 

  6. คำนวณภาษีเบื้องต้นเพื่อวางแผนภาษีให้ประหยัดที่สุด

 

  7. ยื่นภาษีออนไลน์ สำหรับแบบมือโปร !

 

  8. เอกสารอะไรบ้าง ที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นภาษีทั้ง ออนไลน์ - ออฟไลน์

 

  9. ยื่นภาษี 2566 ออฟไลน์ - ออนไลน์ หมดเขตวันไหน ยื่นไม่ทัน ทำอย่างไร

 

10. ทำอย่างไรเมื่อผู้มีเงินได้ ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

 

            - สรรพากรตรวจภาษีย้อนหลังได้อย่างไร ?

 

            - ไขข้อส่งสัย ถ้าจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง เลี่ยงภาษี จ่ายภาษีไม่ครบ

 

            - สรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้กี่ปี ?

 

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 52

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 53

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 54

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

2,000 + VAT 140 = 2,140 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 60 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

1,500 + VAT 105 = 1,605 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 45 บาท)

 

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%