Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่ พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

ความรู้พื้นฐานสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

The Fundamental of Strategic Purchasing

  ความสำคัญ

          ปรับพื้นฐานก่อนเริ่มงานนักจัดซื้อ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประสบการณ์ความสำเร็จในวิชาชีพนัก

จัดซื้อ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสายงานนี้

          หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีองค์ความรู้สำคัญๆที่เกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อที่เริ่มสู่ตำแหน่งงานนักจัดซื้อ จนถึง

มีประสบการณ์บ้างแล้วแต่ยังไม่มั่นใจนการทำงานเป็นนักจัดซื้อ วิทยากรได้รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศ

และระดับสากล รวมถึงเทคนิคอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อ

รูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง เนื้อหาวิชามีความเหมาะสม กับนักจัดซื้อที่ต้องการเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึง

แนวทางการจัดซื้อทั้งมือใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ต่อองค์กรและอนาคต

ในวิชาชีพของตน

 หัวข้อสัมมนา

  1. บทบาทและความสำคัญของหน่วยงานจัดซื้อที่องค์กรต้องการ

  2. นักจัดซื้อช่วยองค์กรการสร้างกําไรได้อย่างไร

  3. วัฏจักรงานจัดซื้อและความแตกต่างระหว่าง Procurement vs Purchasing vs Sourcing

  4. หลักการที่เป็นหัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ ทั้ง 6ประการ (6 R’s)

  5. พฤติกรรมที่จำเป็นของนักจัดซื้อยุคใหม่ ที่ถูกใจผู้บริหาร

  6. เทคนิคสำคัญเรื่อง ราคา ส่วนลด และ Cost saving

  7. 20ศัพท์เทคนิคในวงการจัดซื้อ

  8. การจัดซื้อรูปแบบต่างๆ ที่เป็นสากลนิยม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

  9. หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนักจัดซื้อ

 

10. ถาม – ตอบ

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

AVP-Retail Management, บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่ / บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์ : ผู้บริหารงานจัดซื้อจากปูนซิเมนต์ไทย ปูนนครหลวง เบทาโกร

SB-Furniture พฤกษาเรียลเอสเตท สยามพิวรรธน์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 8

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 11

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 13

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 14

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 15

วันศ สิงหาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 16

วันพุธที่ 20 กันยายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 18

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

รุ่นที่ 7

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ  ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่