Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการ พิมพ์ อีเมล
                                                                     

การบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการ

Integrating Logistics Activities to Increase Organization Efficiency

ความสำคัญ

           การบูรณาการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารในปัจจุบัน และเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกองค์กรใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับต้นทุนการดำเนินการต่างๆโดยพยายามหาวิธีลดต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในตลาด

        ซึ่งการบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์ของเนื้อหาของการอบรมจะนำเสนอทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแนวคิดในการ บูรณาการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในวิธีการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ พร้อมกับนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนให้กับสถานประกอบการ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อสัมมนา

 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางโลจิสติกส์กับรูปแบบกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจต่างๆตลอดโซ่อุปทาน

 การสร้างคุณค่าด้านการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ด้วยกิจกรรมหลักเพื่อการบริหารจัดการในสถานประกอบการ

 ความจำเป็นในการความเชื่อมโยงกิจกรรมโลจิสติกส์กับส่วนงานต่างๆ ตลอดโซ่อุปทานของสถานประกอบการ

 การเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทและการทำงานของสถานประกอบการ

 การบูรณาการใช้ตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ

 การวิเคราะห์การบริหารจัดการโลจิสติกส์กับตัวชี้วัดตามกิจกรรมของโลจิสติกส์

 การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร(ตัวชี้วัด ILPI)

 การวิเคราะห์การบริหารจัดการโลจิสติกส์ทั้ง 5 หมวดแบบ Logistics Scorecard (LSC) ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมรวมข้อมูล การวัดผล (เวลา/ความน่าเชื่อถือ/ต้นทุน)

 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม (Supply Chain Performance Index: SCPI) เพื่อการบริหารจัดการจุดแข็งจุดอ่อนรวมถึงปัจจัยที่เพิ่มขีดความสามารถของกิจการ ครอบคลุมตั้งแต่ การสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าและสร้างประโยชน์แก่องค์กร

 สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร

คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / Online by ZOOM

รุ่นที่ 4

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท18) Online by ZOOM

รุ่นที่ 5

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท18) Online by ZOOM

รุ่นที่ 6

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท18) Online by ZOOM

รุ่นที่ 7

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท18)Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่