Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

ความสำคัญ

       Green Procurement Policy จะเป็นกฎเกณฑ์การจัดซื้อสมัยใหม่ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องเรียน ต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการในจัดการจัดซื้อเพื่ออนาคต ซึ่งคู่ค้าธุรกิจมุ่งเน้นการจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน  พนักงานหรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเรียนรู้ เพื่อนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

หัวข้อสัมมนา

* Module 1 : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

   (Introduction to Green Procurement and Sustainability)

          - ทำความเข้าใจหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

          - ประเด็นสำคัญสามประการ: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

          - บทบาทของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

            และการอนุรักษ์ทรัพยากร

* Module 2 : องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   (Key Elements of Green Procurement Policies)

          - การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          - การระบุผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EPP)

          - สำรวจเกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

                  (เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความสามารถในการรีไซเคิล)

* Module 3 : กรอบทางด้านกฎหมายและข้อบังคับ (Legal and Regulatory Framework)

          - ภาพรวมของกรอบการทำงานระหว่างประเทศ (เช่น ISO 20400 ,ISO 14001) 

            และกฎระเบียบระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          - ความสำคัญและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดหาแบบ Green Procurement

          - ข้อกำหนดในการจัดซื้อ-จัดหาแบบ Green Procurement

          - Green Manufacturing ในภาครัฐ

* Module 4 : การพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   (Developing Green Procurement Strategies)

          - วิเคราะห์เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรและระบุบทบาทของการจัดซื้อจัดจ้าง

          - การบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์การจัดซื้อโดยรวม

          - การกำหนดเป้าหมาย SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) 

            สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน

* Module 5 : การดำเนินนโยบาย Green Procurement ให้สัมฤทธิ์ผล

   (Policy Implementation and Communication)

          - ขั้นตอนในการดำเนินการตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร

            ให้ประสบความสำเร็จ

          - การสื่อสารนโยบายไปยังซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และประชาชนทั่วไป

          - แนวทางการเขียนคู่มือเพื่อการจัดซื้อแบบ Green Procurement

* Module 6 : การมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันของซัพพลายเออร์

   (Supplier Engagement and Collaboration)

          - กลยุทธ์ในการระบุและประเมินซัพพลายเออร์ที่ยั่งยืน

          - การสร้างความร่วมมือที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืน

          - จัดการกับความท้าทายในการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ และส่งเสริมความสัมพันธ์แบบร่วมมือกัน

* Module 7 : การตรวจสอบ การวัด และการรายงาน (Monitoring, Measurement, and Reporting)

          - การสร้างตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

          - วิธีการรายงานเพื่อการสื่อสารความสำเร็จและความท้าทายอย่างโปร่งใส

          - แนวโน้มในอนาคตของ Green Procurement

* Module 8 : การประเมินและการรับรอง (Final Assessment and Certification)

          - การขอ Certify เพื่อให้ได้การรับรองด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

            ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          - การให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร

             ต่อสิ่งแวดล้อมทุกฝ่าย

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 30

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 31

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / Online ZOOM

รุ่นที่ 32

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / Online ZOOM

รุ่นที่ 33

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 34

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / Online ZOOM

รุ่นที่ 35

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 36

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 37

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 38

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / Online ZOOM

รุ่นที่ 39

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 40

วันศุกร์ที่ 22 พฤษจิกายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / Online ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย   99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่