Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อจัดหา พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

Negotiation for Modern Procurement & Supply

วัตถุประสงค์

         ทุกบริษัทมีงานด่วนกันทั้งนั้น แม้ฝ่ายจัดซื้อจัดหาจะประกาศ Leadtime ให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

แต่งานด่วนก็ยังไม่ลดลง อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มขอลดบ่อยมาก

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยุ่งยากเช่นนี้ฝ่ายจัดซื้อจัดหาจะต้องปรับวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง

เพื่อให้ปฏิบัติการของบริษัทดำเนินได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสัมมนา

  1.  ธุรกิจปัจจุบันเป็นยุค VUCA & BANI ซึ่งยุ่งยากกว่าอดีตที่ผ่านมา

  2.  นักจัดซื้อจัดหายุคใหม่ ต้องมีวิธีคิดวิธีทำงานที่ต่างไปจากยุคเดิมอย่างไร

  3.  ทำไม Users จึงต้องด่วนตลอด อีกทั้งยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด

  4.  การจัดซื้อจัดหาอย่างเร่งด่วน ทำให้บริษัทเสียหายอย่างไร

  5.  วิธีเปลี่ยนความเสียหายให้กลับมาเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหา

  6.  ประโยชน์ของ EPI – Early Purchasing Involvement

  7.  ประโยชน์ของ ESI – Early Supplier Involvement

  8.  สาเหตุที่ไม่เก็บสต๊อกเผื่อไว้ให้มากหน่อยเพื่อป้องกันปัญหางานด่วน

  9.  วิเคราะห์ Pareto เอาไว้ เพื่อป้องกันความสูญเสียจากการขี่ช้างจับตั๊กแตน

10.  การคำนวณ ROP – Re-order Point เพื่อมิให้ซื้อช้าเกินไป

11.  การคำนวณ EOQ – Economic Order Quantity เพื่อมิให้ซื้อมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

12.  การกำหนดนโยบาย MOS – Month of Supply เพื่อเก็บสต๊อกให้เหมาะสม

13.  ถ้าวิเคราะห์ ABC เอาไว้ จะดียิ่งกว่า Pareto อย่างไร

14.  ทำอย่างไรจึงจะปรับวิธีการจัดซื้อของบางประเภทให้กระชับขึ้น รวดเร็วขึ้น

15.  จัดตั้ง MRB – Materials Review Board จะป้องกันปัญหาตาบอดคลำช้าง

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 3

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 5

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 6

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 11

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 12

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

รุ่นที่ 13

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Online ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่