Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน สำหรับผู้บริหาร / Accounting and Financial for Executive พิมพ์ อีเมล

                                                                 

การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

สำหรับผู้บริหาร

Accounting and Financial for Executive

อบรมแบบ ZOOM ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงการอบรม CPD ได้ บัญชี 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล

          งานบริหารจะต้องเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและงบการเงิน โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูง

จนถึงเจ้าหน้าที่บริหารระดับหน่วยงานหรือระดับฝ่ายการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาด

อาจทำให้ธุรกิจต้องประสบปัญหา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                ผู้บริหาร                       - เจ้าของกิจการ

                 - ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ    - หัวหน้างานฝ่ายหรือแผนกต่าง   

                 - ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ           - เจ้าหน้าที่ทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

2. งบการเงินที่ผู้บริหารควรสนใจ

            - งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

            - งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

            - งบกระแสเงินสด (Statement of Cashflows)

            - หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

3. การเปรียบเทียบงบการเงิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพกิจการ

            - การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

            - การวิเคราะห์แนวดิ่ง (Vertical Analysis)

            - การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

            - Common – Sized Statement

4. การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratios Analysis)

    เพื่อประเมินสมรรถภาพในการบริหารธุรกิจ ด้านต่างๆของธุรกิจ

            - อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

            - อัตราส่วนสมรรถภาพในการหากำไร (Profitability Ratios)

            - อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Solvency Ratios)

วิทยากร

ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต และ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 30

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 31

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 32

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,700 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%