ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

ความสำคัญ

   - ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด

   - การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   - เพื่อมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ ที่เหมาะกับธุรกิจและแผนที่วางไว้

   - สร้าง ความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณ

     จากการจัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์

   - สามารถ วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่

     มีประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนด

หัวข้อสัมมนา

  1. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ

  2. การจัดผังสถานที่ในคลังสินค้าและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงสุด

  3. ขั้นตอนในการบริหารคลังสินค้า

       การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

       - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

       - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

        - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก–จ่าย แบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา

  4. ระบบเอกสารและการจัดทำเอกสารในระบบงานคลังสินค้า

  5. การจัดทำรายงาน STOCK สินค้า

  6. การแยกเก็บสินค้าตัวอย่างจากสินค้าปกติ

  7. การบริหารและการจัดเก็บสินค้าหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ สินค้าชำรุดต่ำกว่ามาตรฐาน เศษซากวัสดุเหลือจากการผลิต

  8. เทคนิคการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้าเพื่อป้องกันการรั่วไหล

  9. การจัดระบบและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

10. การจัดระบบบริหารเพื่อคุณภาพงานบริการของพนักงานคลังสินค้า (SERVICE MIND)

11. การบริหารเวลาแบบมืออาชีพสำหรับงานคลังสินค้า

 

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 96

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 97

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 98

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 99

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 100

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%