ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ

แบบมืออาชีพ 

รายละเอียดในการสัมมนา

1. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ

2. การจัดผังสถานที่ในคลังสินค้าและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงสุด

3. ขั้นตอนในการบริหารคลังสินค้า

               - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

               - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

               - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

               - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก – จ่าย

                  แบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา

4. ระบบเอกสารและการจัดทำเอกสารในระบบงานคลังสินค้า

5. การจัดทำรายงาน STOCK สินค้า

6. การแยกเก็บสินค้าตัวอย่างจากสินค้าปกติ

7. การบริหารและการจัดเก็บสินค้าหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ สินค้าชำรุดต่ำกว่ามาตรฐาน

    เศษซากวัสดุเหลือจากการผลิต

8. เทคนิคการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า เพื่อป้องกันการรั่วไหล

9.การจัดระบบและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

10. การจัดระบบบริหารเพื่อคุณภาพงานบริการของพนักงานคลังสินค้า (SERVICE MIND)

11. การบริหารเวลาแบบมืออาชีพสำหรับงานคลังสินค้า

วิทยากร

  อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

LOGISTICS CONSULTANT

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี  

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 78

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 79

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700 + VAT189 = 2,889 บาท (หักภาษีที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

หลักสูตรนี้ มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา