Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี พิมพ์ อีเมล

                                                                                    

เทคนิคการวางระบบบัญชี !

และการปรับปรุงระบบบัญชี

กรณีอบรมที่โรงแรม นับ CPD บัญชี ได้ 6 ชั่วโมง

หัวข้อสัมมนา

1.) เหตุผลและความสำคัญของการมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

2.) ความล้มเหลวและความสำเร็วของการวางระบบบัญชี

3.) วิเคราะห์โครงสร้างบัญชีเดิมและโครงสร้างธุรกิจเพื่อการวางระบบบัญชีที่ตรงตามวัตถุประสงค์

4.) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทำต่อแนวทางการวางระบบบัญชี

5.) วงจรบัญชีและผังบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ

6.) เทคนิคและขั้นตอนในการวางระบบบัญชีใหม่และการปรับปรุงระบบบัญชีเดิม:-

         6.1) ระบบบัญชีสินทรัพย์

                     - ระบบการจัดซื้อ การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน

                     - ค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอทรัพย์สิน

                     - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

         6.2) ระบบบัญชีเงินสด

                     - ระบบเงินสดรับ

                     - ระบบเงินสดจ่าย

                     - ระบบเงินสดย่อย

         6.3) ระบบบัญชีสินค้า

                     - ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ

                     - ระบบการเบิกจ่าย การตรวจนับ

         6.4) ระบบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

                     - ระบบขายเชื่อ

                     - ระบบขายเงินสด

                     - ระบบการซื้อเงินสดและซื้อเครดิต

                     - ระบบการจ่ายชำระหนี้

7.) การวางระบบและการออกแบบเอกสารทางบัญชี - การเงิน

8.) การออกเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บ การบันทึกบัญชีตลอดจนรายงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

9.) ลักษณะและชนิดของเอกสารทางบัญชีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน

 

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 85

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 86

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 87

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 88

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 89

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 90

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,400 + VAT 168 = 2,568 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%