Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (SALE PROMOTION) พิมพ์ อีเมล

                                                                                      

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับ

การส่งเสริมการขาย

S A L E   P R O M O T I O N

หัวข้อสัมมนา

1. การส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายสรรพากร

         - หลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย

         - เกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย

         - ปัญหาของแถมมีราคามากกว่าสินค้าที่ขาย

2. ผลกระทบและภาษีที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการขายกรณีต่างๆ

         - การขายสินค้าต่ำกว่าทุน

         - การให้ส่วนลดการค้าหรือส่วนสดเงินสด

         - นำสินค้าเก่าบวกเงินเพิ่ม ซื้อสินค้าใหม่

         - ขายสินค้ามีของแถม

         - กรณีของแถมมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ขาย

         - กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้ฟรี

         - สะสมคูปองหรอสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าหรือของสมนาคุณ

         - สินค้าตัวอย่างแจกฟรีหรือทดลองใช้

         - ของแจก ของขวัญ ของชำร่วย

         - กรณีเมื่อทำยอดขายได้ตามเป้าจะได้ของรางวัลพิเศษ ได้ส่วนลดหรือได้ของแกม

         - กรณีชิงโชค จับรางวัล

3. ปัญหาของการออกใบกำกับภาษีจากการส่งเสริมการขายกรณีใดบ้าง ที่ต้องออกใบกำกับภาษีหรือ

   ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

4. การคำนวณฐานภาษีและมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย ตามหลักกฎหมายภาษีอากร

         - การให้ส่วนลด แลก แจก แถม

         - บริการหลังขาย อะไหล่ฟรี

         - สินค้าตัวอย่าง ชิงโชค จับรางวัล

         - กระเช้าดอกไม้ กระเช้าของชำร่วย ของขวัญ ตามเทศกาลต่างๆ

5. ปัญหาภาษีซื้อและภาษีขาย จากการส่งเสริมการขาย

         - ภาษีซื้อที่ขอคืนได้และขอคืนไม่ได้

         - การส่งเสริมการขายกรณีใดที่มีหรือไม่มีภาษีขาย

         - การส่งเสริมการขายที่ถือเป็นการขายหรือบริการทั้งจำนวน

6. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด

7. กลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการขายอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุดหรือไม่เสียเลย

8. การหักค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าพร้อมการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ที่นำมาส่งเสริมการขาย

   ตลอดจนเอกสารประกอบต่างๆ

         - รายงานสินค้าและวัตถุดิบของสินค้าที่นำไปส่งเสริมการขาย

         - เอกสารประกอบอะไรบ้างที่ใช้ในการตัด Stock สินค้า ที่นำไปส่งเสริมการขาย

         - ใช้เอกสารใบขนสินค้าหรือใบรับหรือเอกสารอื่นใด

 วิทยากร 

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย รมสรรพาก

อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 54

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 / ZOOM

             

รุ่นที่ 55

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 / ZOOM

             

รุ่นที่ 56

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 / ZOOM

             

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,638 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%