ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม / มอบวุฒิบัตร พิมพ์ อีเมล

       

บัญชีต้นทุน (Work Shop)

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ได้ บัญชี 12 ชั่วโมง

ความสำคัญ

           ธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนและละเอียดมากซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์ นักบัญชีต้นทุน

ต้องมีความรอบคอบและมีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบ

ข้อมูลต้นทุน อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของผู้บริหารได้

            สถาบันมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะทำให้นักบัญชีเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมกับธุรกิจ

รายละเอียดในการสัมมนา


เนื้อหาสัมมนา วันแรก

1. ความรู้ที่ผู้จัดทำบัญชีต้นทุนควรทราบเพื่อการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

       - ความจำเป็นของบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

       - ความหมายและการจำแนกประเภทต้นทุน

2. ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์

       - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)

       - ต้นทุนแรงงานทางตรง (Direct Labor)

       - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต (Factory Overhead)

3. ระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)

       - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต

       - ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

4. ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing)

       - ลักษณะของต้นทุนช่วงการผลิต

       - ข้อแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนช่วงการผลิตและระบบต้นทุนงานสั่งทำ

       - การจัดทำงบหรือรายงานต้นทุนการผลิต

5. ปัญหาตัวอย่างเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

 

เนื้อหาสัมมนา วันที่สอง

1. ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs)

       - การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

       - การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานแยกตามปัจจัยการผลิต

2. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร

3. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย

4. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

5. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน

 

วิทยากร

ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต และ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 74

วันพุธที่ 30 - วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมเอเซีย ราชเทวี (ถ.พญาไท BTS สถานี ราชเทวี)

รุ่นที่ 75

วันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม อาวานี เอเทรี่ยม กรุงเทพ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมอวานีเอเทรี่ยม ประมาณ 900 เมตร)

รุ่นที่ 76

วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา 2 วัน

ท่านละ 5,700 + VAT 399 = 6,099 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 171 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%