Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด พิมพ์ อีเมล

                                                                                

การจัดทำงบกระแสเงินสด (Work Shop)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

 
 

หัวขสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดและประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำงบกระแสเงินสด

2. ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. วิธีการเสนองบกระแสเงินสด

              - กิจกรรมดำเนินงาน

              - กิจกรรมลงทุน

              - กิจกรรมจัดหาทุน

5. ขั้นตอนและการจัดทำงบกระแสเงินสด

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม

6. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของ

    กระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

7. เทคนิคการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดและการนำเสนอต่อผู้บริหาร

     เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ

วิทยากร

ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต และ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 95

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 96

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 97

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 98

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 99

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

รุ่นที่ 100

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

3,700 + VAT 259 = 3,959 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

อัตราค่าสัมมนาผ่าน ZOOM

2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%