ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน

(CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

          เจ้าหน้าที่การเงิน (cashier) ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้า-ออกเงินสด

ของทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การรับ-จ่าย การควบคุม-การเก็บรักษาเงินสด ติดต่อทำธุรกรรม

ทางการเงินกับธนาคาร การรับเช็คและสั่งจ่ายเช็ค เงินสดย่อย รวมทั้งงานการเงินอื่นๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินตลอดเวลา ทำให้โอกาสที่เกิดความผิดพลาด

หรือเกิดข้อบกพร่องเป็นไปได้ทุกเวลาหากเจ้าหน้าที่ ไม่จัดระบบควบคุม ขาดประสบการณ์

ขาดความรอบคอบและรัดกุม

           สถาบันจึงได้จัดสัมมนาขึ้นโดยมุ่งที่จะให้ฝ่ายการเงิน(Cashier) ได้รับความรู้ โดย

ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน(Cahsier)

เทคนิคการแก้ปัญหาและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น ตลอดจนการจัดการด้าน

การเงินของแคชเชียร์ที่รัดกุมประสิทธิภาพ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. สิ่งที่นักการเงินต้องทราบและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมี

2. ระบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินที่นักการเงิน (CASHIER) ต้องทราบและมีความแม่นยำ

3. การวางระบบเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน

             - เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ

             - เอกสารทางการเงินที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชี

             - ระบบการจัดเก็บเอกสารและแนวปฏิบัติ กรณีเอกสารสูญหายหรือเสียหาย

4. การจัดระบบรับเงิน

             - ระบบรับชำระจากการขาย กรณี:-

             - นำเงินสดมาชำระเอง                       - ชำระผ่านธนาคาร

             - ชำระทางไปรษณีย์                          - ชำระด้วยเช็ค

             - ชำระบัตรเครดิต                              - มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน

5. การจัดระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเช็ค

              - การตั้งวงเงินสดย่อย                        - เงื่อนไขในการเบิกจ่าย

              - การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่            - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่างๆ

              - การวางระบบและข้อควรระวังในการรับ/จ่ายเช็ค

6. การจัดทำรายงานทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพประเภทต่างๆ

7. การวางระบบงานพร้อมระบบควบคุมภายใน เพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันการทุจริต

              - นโยบายวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานการเงิน

              - การจัดรูปแบบองค์กรภายในฝ่ายการเงิน

              - แนวปฏิบัติในการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการเงิน

8. งานบริหารสำหรับฝ่ายการเงินที่มีประสิทธิภาพ

              - การบริหารเงินสดหมุนเวียน                - บริหารเงินสดรับ/จ่าย

              - บริหารวงเงินสดขั้นต่ำ                       - การเก็บรักษาเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

              - จัดทำงบประมาณเงินสดและกระแสเงินสด

              - การบริหารเงินฝากธนาคาร

              - การจัดการบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์และเงินเบิกเกินบัญชี

              - การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข  ลิ่มสุวรรณโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 30

 กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 64

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 65

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าสัมมมนา

2,700+vat189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม